TNN online ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เฮ! รัฐช่วยค่าไฟ-น้ำประปา ต่ออีก 7 เดือน

TNN ONLINE

Wealth

ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เฮ! รัฐช่วยค่าไฟ-น้ำประปา ต่ออีก 7 เดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เฮ! รัฐช่วยค่าไฟ-น้ำประปา ต่ออีก 7 เดือน

ครม.ขยายระยะเวลาบรรเทาค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า- น้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 7 เดือน เริ่มตุลาคม 65 - เมษายน 66

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 หรืออีก 7 เดือน 

โดยใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จํานวน 1,933.05 ล้านบาท สนับสนุนค่าไฟฟ้า 1,786.05 ล้านบาท ช่วยเหลือประมาณ 810,000 ครัวเรือน และสนับสนุนค่าน้ำประปา 147 ล้านบาท ช่วยเหลือประมาณ 210,000 ครัวเรือน

ทั้งนี้ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าไฟฟ้า 

1.กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

2.กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

3.กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระ ค่าไฟฟ้าทั้งหมด 

สำหรับค่าน้ำประปา

1.กรณีที่ใช้น้ำประปา ไม่เกิน 315บาท จะได้เงินสนับสนุน ค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

2.กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ำประปาทั้งหมด 

ทั้งนี้ มาตราการดังกล่าวข้างต้น จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 65 ดังนั้น มติครม. ในครั้งนี้ จึงเป็นการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาออกไปอีก 7 เดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้มีบัตรฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 กันยายน 2565 มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 18.05 ล้านราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9.71 ล้านราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 8.34 ล้านราย

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวแนะนำ