TNN online พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข ธปท.-คลังเคลียร์ 7 ข้อสงสัยการจำหน่าย

TNN ONLINE

Wealth

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข ธปท.-คลังเคลียร์ 7 ข้อสงสัยการจำหน่าย

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข ธปท.-คลังเคลียร์  7 ข้อสงสัยการจำหน่าย

ธปท.-คลังได้ตอบ 7 ข้อสงสัยการจำหน่ายพันบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ วันที่ 22 - 24 ส.ค. นี้ ผ่านธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)   เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนจำนวน 20,000 ล้านบาท และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2565  เริ่มวันที่ 22 - 24 ส.ค. นี้  ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)และกระทรวงการคลังได้ตอบข้อสงสัยการจำหน่ายพันธบัตรฯ  ใน 7 ประเด็นหลักคือ


1.ทำไมครั้งนี้ถึงจัดสรรด้วยวิธี Small Lot First ไม่ใช้ First-Come, First-Served 


ในครั้งนี้เป็นการจำหน่ายพันธบัตรรอบพิเศษ ที่ต้องการเปิดโอกาสให้ "ทุกคน" โดยเฉพาะรายย่อยที่ยังไม่เคยลงทุนในพันธบัตรรุ่นนี้ ได้มีพันธบัตรนี้ในครอบครองการจัดสรรโดยใช้วิธี Small Lot First เป็นการจัดสรรพันธบัตรให้กับ "ทุกคน"ที่มีสิทธิและได้จองซื้อเข้ามา โดยผู้ที่ส่งรายการจองซื้อในวงเงินไม่มาก (หรือ small lotซึ่งมักเป็นนักลงทุนรายย่อย) จะมีโอกาส "สูง" ที่จะได้รับการจัดสรรพันธบัตรครบตามวงเงินที่จอง ขณะที่ผู้ส่งรายการจองซื้อในวงเงินสูงจะมีโอกาส "น้อยลง"ที่จะได้รับจัดสรรพันธบัตรครบตามจำนวนที่ต้องการ


2.ทำไมจึงตัดเงินทันทีเมื่อจองซื้อ

การจำหน่ายพันธบัตรในครั้งนี้ กำหนดให้ 4 ธนาคารตัวแทน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ตัดเงินจากลูกค้าทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการจองซื้อพันธบัตร เพื่อให้กระบวนการได้รับพันธบัตรรวดเร็วขึ้นและป้องกันปัญหากรณีธนาคารตัวแทนอาจไม่สามารถติดต่อลูกค้าให้มาชำระเงินค่าพันธบัตรที่ได้รับจัดสรรได้ ที่อาจส่งผลให้การจัดสรรล่าช้า หรือผู้ซื้อรายอื่นเสียโอกาสในการลงทุน


3.การกระจายจองซื้อกับหลายธนาคารตัวแทน มีผลต่อการได้รับจัดสรรพันธบัตรหรือไม่

ไม่มีผล เพราะการจัดสรรพันธบัตรจะดำเนินการหลังจากปิดรับคำสั่งจองซื้อแล้ว โดยไม่มีโควตาการจัดสรรแยกตามธนาคารตัวแทน แต่จะนำทุกรายการจองซื้อจากทุกธนาคารเข้าสู่กระบวนการจัดสรรแบบ Small Lot Firstผู้จองซื้อแต่ละรายจะได้รับจัดสรรวงเงินรวมทุกธนาคารแล้วไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือไม่เกินวงเงินจัดสรรสูงสุด*


ตัวอย่าง จองซื้อผ่าน 2 ธนาคาร ธนาคารที่หนึ่ง 700,000 บาท และธนาคารที่สอง 300,000 บาทรวมเป็น 1,000,000 บาท และได้รับจัดสรรสูงสุด 800,000 บาท ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรเข้าธนาคารตามสัดส่วนการจอง (Pro-Rata) ของทุกรายการ 


โดยธนาคารที่หนึ่งได้รับ 560,000 บาทและธนาคารที่สองได้รับ 240,000 บาท นอกจากนี้ เวลาการจองซื้อจะไม่ถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร ดังนั้น ผู้สนใจสามารถซื้อเวลาไหนก็ได้ในช่วง 22 - 24 ส.ค. 2565

*วงเงินจัดสรรสูงสุดขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สนใจและวงเงินการจองซื้อโดยรวม


4.มีวิธีการแจ้งผลจัดสรรพันธบัตรอย่างไร

ธปท. จะแจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรของลูกค้าไปยังธนาคารตัวแทนจำหน่าย และธนาคารตัวแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการจัดสรรรายบุคคลให้กับลูกค้าโดยตรงในวันที่ 25 ส.ค. 65 ผ่านช่องทาง SMS และช่องทางอื่นของธนาคารตัวแทนรวมทั้งผู้ซื้อพันธบัตรสามารถทราบภาพรวมผลการจัดสรรพันธบัตร เช่นยอดการจัดสรรพันธบัตรต่อคนสูงสุด บนเว็บไซต์ สบน. และ ธปท. ได้ตั้งแต่วันที่25 ส.ค. 65 และผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถปรับสมุดพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 65เป็นต้นไป


5.การคืนเงินลูกค้า หากไม่ได้รับการจัดสรร

ทั้งในกรณีที่จ่ายเงินสดและจ่ายเช็คการจำหน่ายพันธบัตรรอบบุคคลธรรมดา เปิดให้จองซื้อในช่วงวันที่ 22-24 ส.ค. 65 โดยผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อพันธบัตรทันที่ในวันที่จองซื้อ โดยมีเงื่อนไขตามหนังสือชี้ชวนฯ ที่กำหนดว่าไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่ 24 ส.ค. 65กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร เนื่องจากผิดเงื่อนไข หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธุบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรภายในวันที่ 26 ส.ค. 65 โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด6.หากครั้งที่แล้วซื้อไป 500,000 บาท จะสามารถใช้สิทธิที่เหลือ 1,500,000 บาท ในครั้งนี้ได้หรือไม่ เพราะอะไร


ไม่ได้ เพราะถือว่าได้ลงทุนในพันธบัตรรุ่นนี้ไปแล้วในครั้งก่อน เนื่องจากการจำหน่ายพันธบัตรในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายต้องการกระจายพันธบัตรให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะรายย่อยที่ยังไม่เคยได้ลงทุนในพันธบัตรรุ่นนี้มาก่อน


 7.หากครั้งที่แล้วได้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขของกระทรวงการคลัง อายุ 5 ปี ที่จำหน่ายเดือน มิ.ย. 65 แล้วครั้งนี้จะซื้ออายุ 10 ปี ได้หรือไม่


ไม่ได้ เพราะถือว่าท่านได้รับการจัดสรรพันธบัตรรุ่นนี้ไปแล้ว ไม่ว่าครั้งก่อนท่านจะซื้ออายุ 5 ปี หรือ 10 ปี ทั้งนี้ การจำหน่ายพันธบัตรในครั้งนี้เป็นรุ่นเดียวกับครั้งก่อน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายต้องการกระจายพันธบัตรให้กับนักลงทุน โดยเฉพาะรายย่อยที่ยังไม่เคยได้ลงทุนในพันธบัตรทั้ง 2 รุ่นดังกล่าวมาก่อน
ที่มา  กระทรวงการคลัง,ธปท.

ภาพประกอบ  TNN Online,คลัง
ข่าวแนะนำ