TNN online ศาลไต่สวนชี้ชะตา สินมั่นคงประกันภัย เข้าฟื้นฟูกิจการ

TNN ONLINE

Wealth

ศาลไต่สวนชี้ชะตา สินมั่นคงประกันภัย เข้าฟื้นฟูกิจการ

ศาลไต่สวนชี้ชะตา สินมั่นคงประกันภัย เข้าฟื้นฟูกิจการ

ศาลไต่สวนสินมั่นคงประกันภัยวันนี้ ชี้ชะตาเข้าฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลางแจงผู้ยื่นคัดค้าน 1,700 คน ให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมฟังพิจารณาคดี

ศาลล้มละลายกลางอัพเดทความคืบหน้าคดีหมายเลยดำที่ ฟฟ 9/2565 ของบริษัท สิมมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ว่า ด้วยศาลล้มละลายกลางจะมีการนัดพิจารณาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ซึ่งในวันนัดพิจารณาคดีดังกล่าว มีประเด็นในการพิจารณาว่ามีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะอนุญาตให้บริษัทสินมั่นคงประกันภัยฟื้นฟูกิจการหรือไม่ โดยจะยังไม่มีการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าหนี้แต่ละราย ที่ยื่นคำคัดค้านเข้ามาก่อนวันนัดแต่อย่างใด

ศาลไต่สวนชี้ชะตา สินมั่นคงประกันภัย เข้าฟื้นฟูกิจการ

สำหรับคดีนี้ปัจจุบันมีเจ้าหนี้ยื่นคำคัดค้านการฟื้นฟูกิจการแล้วเป็นจำนวนมาก ประมาณ 1,700 ราย ในขณะเดียวกันห้องพิจารณาคดีของศาลมีพื้นที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถนำระบบพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ได้

ดังนั้นจึงขอให้เจ้าหนี้ผู้คัดค้านรวมกลุ่มส่งตัวแทนหรือตั้งตัวแทนเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดี หรือสามารถติดตามผลความความคืบหน้าของคดีด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของศาลล้มละลายกลาง 

แต่หากท่านใดมีความประสงค์จะเดินทางมาศาลเพื่อฟังการพิจารณาคดี ทางศาลได้เตรียมสถานที่บางส่วนของลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำหรับฟังการพิจารณาคดีไว้ โดยจะมีการถ่ายทอดภาพเสียงการพิจารณาคดีไปยังบริเวณดังกล่าว แต่ต้องผ่านระบบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามสมควรเสียก่อน

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ข่าวแนะนำ