TNN online เปิดจำหน่ายแล้ว !พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุขวงเงิน 21,000 ล้าน ชูดอกเบี้ย 2.9-3.6%

TNN ONLINE

Wealth

เปิดจำหน่ายแล้ว !พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุขวงเงิน 21,000 ล้าน ชูดอกเบี้ย 2.9-3.6%

เปิดจำหน่ายแล้ว !พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุขวงเงิน  21,000 ล้าน ชูดอกเบี้ย 2.9-3.6%

สบน.เปิดให้ประชาชนจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ไม่ได้รับการจัดสรรในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมาวงเงิน 21,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 22-24 ส.ค.นี้ ผ่าน 4 แบงก์ใหญ่

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนจำนวน 20,000 ล้านบาท และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2565


การจำหน่ายในครั้งนี้ เป็นพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นอายุและดอกเบี้ยเดียวกันกับพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งในครั้งนั้นมีปัญหาทางด้านระบบงาน ในการจำหน่ายรอบพิเศษนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายสิทธิ์ให้กับประชาชนทุกราย ได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออมทรัพย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และให้โอกาสกับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยกระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 เท่านั้น 


โดยจะจัดสรรพันธบัตรให้กับประชาชนแบบทยอยจัดสรรเป็นรอบ (Small Lot First) ซึ่งไม่ขึ้นกับลำดับที่ในการจองซื้อ โดยเงื่อนไขการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ วงเงิน 21,000 ล้านบาท ซึ่งจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นดังนี้


1. จำหน่ายให้แก่ประชาชน วงเงิน 20,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท จองซื้อได้สูงสุดรายละ 2 ล้านบาท/รวมทุกธนาคาร จองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2565


โดยผู้สนใจสามารถจองซื้อได้ผ่านช่องทาง Counter Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ทั้งนี้ ลำดับในการจองซื้อไม่มีผลต่อการจัดสรร ไม่ว่าจะไปช้าหรือเร็วได้สิทธิ์การซื้อเท่าเทียมกัน 


ซึ่งผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรได้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 จากหลายช่องทาง ทั้งจาก SMS ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย การเผยแพร่ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมที่เว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th


h รวมถึงสามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่แท็บพันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย และในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงิน กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินจองซื้อ หรือผิดเงื่อนไขการจำหน่ายต่อไป 


2. จำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 1,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยสามารถซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงินซื้อ และจัดสรรด้วยวิธี First-come First-served ทั้งนี้ จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้จากธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง 


ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อได้ที่เว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และเว็บไซต์ ธปท. www.bot.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ในการนี้ ผู้สนใจจองซื้อสามารถศึกษาเงื่อนไขการจำหน่ายเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ท้ายประกาศนี้

                                                                                                                                                                      

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ภาพประกอบ   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 

ข่าวแนะนำ