TNN online ลืมของ - ของหายในสนามบิน รวมเคาน์เตอร์แจ้งของหาย 6 ท่าอากาศยานของ AOT

TNN ONLINE

Wealth

ลืมของ - ของหายในสนามบิน รวมเคาน์เตอร์แจ้งของหาย 6 ท่าอากาศยานของ AOT

ลืมของ - ของหายในสนามบิน รวมเคาน์เตอร์แจ้งของหาย 6 ท่าอากาศยานของ AOT

ลืมของไว้ในสนามบิน หรือ ของหายในสนามบิน อย่าเพิ่งตกใจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) รวมจุดเคาน์เตอร์แจ้งของหาย 6 ท่าอากาศยานของ AOT

ลืมของไว้ในสนามบิน หรือ ของหายในสนามบิน อย่าตกใจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) รวมจุดเคาน์เตอร์แจ้ง ติดตามของหาย คลายกังวลให้ใน 6 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไว้สำหรับให้บริการผู้โดยสารทุกท่าน 

เคาน์เตอร์แจ้งของหายในสนามบินของ AOT

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย (Lost and Found) ชั้น 6 (ใช้ลิฟต์ท้าย Row Q)

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 0 2132 1880, 0 2132 1890 [email protected] 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โทร. 0 5392 2000 ต่อ 2100

ท่าอากาศยานภูเก็ต

- เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ขาออก บริเวณตรงข้ามเคาน์เตอร์เช็กอิน โทร. 0 76351111

- เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก บริเวณประตู 2 โทร. 0 7635 2302 [email protected]

ท่าอากาศยานดอนเมือง

เคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย ชั้น 3 บริเวณทางเชื่อมอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 โทร. 0 2535 1100 [email protected]

ทำอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร โทร. 0 5379 8999, 0 5379 8000

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร โทร. 0 7422 7000

*หมายเหตุ กรณีทรัพย์สินสูญหาย หรือลืมทรัพย์สินบนอากาศยานหรือสายพานรับกระเป๋า กรุณาติดต่อสายการบินที่ให้บริการลืมของ - ของหายในสนามบิน รวมเคาน์เตอร์แจ้งของหาย 6 ท่าอากาศยานของ AOT

ข้อมูลจาก AOT Official

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง