TNN online คมนาคม มั่นใจ ท่าอากาศยานกระบี่ปรับมาตรการพร้อมรับต่างชาติบินตรงเข้าไทย 1 พ.ค.นี้

TNN ONLINE

Wealth

คมนาคม มั่นใจ ท่าอากาศยานกระบี่ปรับมาตรการพร้อมรับต่างชาติบินตรงเข้าไทย 1 พ.ค.นี้

คมนาคม มั่นใจ ท่าอากาศยานกระบี่ปรับมาตรการพร้อมรับต่างชาติบินตรงเข้าไทย 1 พ.ค.นี้

คมนาคม มั่นใจ ท่าอากาศยานกระบี่พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สนองนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ 1 พ.ค.2565 นี้

วันนี้( 30 เม.ย.65) นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า หลังจาก ศบค. ยกเลิกการตรวจคัดกรองโควิด Test and Go  หากมีอาการให้ตรวจ ATK ในที่พัก ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2656  นี้ ได้สั่งการให้ท่าอากาศยานกระบี่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรองรับทุกด้าน ทั้งการคัดกรอง และการให้บริการผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกอย่างเป็นระบบ โดยมีการปรับมาตรการรับผู้โดยสารจากต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่


  • ผู้ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ซึ่งจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อแสดงหลักฐานวัคซีนและกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมผู้โดยสารที่เป็นคนไทยเดินทางเข้าประเทศ)หรือตามที่ทางราชการกำหนด 
  •  ผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ ก็จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อแสดงหลักฐานการจองห้องพัก (AQ) และกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกัน 

    ทั้งนี้ เน้นย้ำว่าผู้โดยสารขาเข้าทุกคนต้องผ่านจุดตรวจวัดอุณหภูมิ และแสดงหลักฐานการลงทะเบียน Thailand Pass ณ ด่านควบคุมโรคฯ จากนั้นจึงตรวจลงตราอนุญาตคนเข้าเมืองโดยตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ และเข้าสู่กระบวนการศุลกากรโดยด่านศุลกากรกระบี่ ก่อนออกจากอาคารผู้โดยสารต่อไป โดยกระบวนการสำหรับผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมดนี้ จะใช้เวลาเพียง 8 - 10 นาที/คน เท่านั้น


ปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน SCOOT ในเส้นทางจากสิงคโปร์สู่ท่าอากาศยานกระบี่ ซึ่งที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออกรวมกันทั้งหมด 4,064 คน และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จะมีสายการบิน Air Asia ทำการบินในเส้นทางจากกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สู่ท่าอากาศยานกระบี่ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสายการบิน


กรมท่าอากาศยานมีความพร้อมเต็มที่ทั้งด้านอุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความเพียงพอในการอำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยคาดการณ์ว่าภายหลังการเปิดประเทศจะมีเที่ยวบินระหว่างประเทศมาขอเปิดใช้บริการเพิ่มขึ้น จึงได้กำชับให้ก็มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน พร้อมทั้งให้ท่าอากาศยานร่วมกับสายการบินประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าถึงมาตรการ/ขั้นตอนการเข้าประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว


ที่มา : กรมท่าอากาศยาน

ภาพประกอบ : TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง