TNN online เช็กที่นี่! เปิดมาตรการแพ็กเกจรถอีวี อุดหนุนสูงสุดคันละ 1.5 แสนบาท

TNN ONLINE

Wealth

เช็กที่นี่! เปิดมาตรการแพ็กเกจรถอีวี อุดหนุนสูงสุดคันละ 1.5 แสนบาท

เช็กที่นี่! เปิดมาตรการแพ็กเกจรถอีวี อุดหนุนสูงสุดคันละ 1.5 แสนบาท

เช็กที่นี่! กรมสรรพสามิตเปิดมาตรการรถอีวี อุดหนุนเริ่มต้น คันละ 70,000 บาท สูงสุด 150,000 บาท

ความคืบหน้าจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 1/2565 เพี่อส่งเสริมให้เกิดการผลิต การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตและการใช้ยานยนต์ไร้มลพิษ (Zero Emission Vehicle: ZEV) ของยานยนต์ทุกประเภทอีกด้วย  

เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนฯ ทั้งในส่วนของมาตรการทางภาษี และไม่ใช่ภาษีโดยเป็นมาตรการระยะสั้น ระหว่างปี 65 – 68   

โดยในช่วง 2 ปีแรก (ปี 65 – 66) มาตรการสนับสนุนฯ จะให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างกว้างขวางโดยเร็ว  ครอบคลุมทั้งการนำเข้ารถยนต์/รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปทั้งคัน (CBU) และกรณีรถยนต์/รถยนต์กระบะ/รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ (CKD)  ผ่านการยกเว้นหรือลดอากรนำเข้า ลดอัตราภาษีสรรพสามิต และ/หรือให้เงินอุดหนุนตามเงื่อนไขที่กำหนด   

ทั้งนี้  เพี่อเพิ่มอุปสงค์ยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวม สร้างแรงจูงใจและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ของผู้ประกอบการในไทย 

ส่วนช่วง 2 ปีถัดไป (ปี 67 - 68) มาตรการสนับสนุนฯ จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก โดยยกเลิกการยกเว้น/ลดอากรนำเข้า รถยนต์สำเร็จรูปทั้งคัน (CBU) แต่ยังคงมาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิต และ/หรือให้ เงินอุดหนุนตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อไป  เพื่อทำให้ต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปทั้งคันที่นำเข้าสูงกว่ารถยนต์/ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ  

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเร่งผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ  รองรับแนวโน้มความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ลดการนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งจะเป็นการสนับสนุนการผลิตรถยนต์/รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ 

นอกจากนี้  ยังได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการผลิต รถยนต์/รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ อาทิ  การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับ ชิ้นส่วนที่มีการนำเข้าในช่วงปี 65 – 68  การให้นับมูลค่าของเซลล์แบตเตอรี่ที่นำเข้าเป็นต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศสำหรับการคำนวณมูลค่าเพิ่มในประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของราคายานยนต์ไฟฟ้าหน้าโรงงาน การผลิตรถยนต์/ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพื่อชดเชยการนำเข้าในช่วงแรก 

(กรณีผลิตชดเชย ภายในปี 67 ให้ผลิตเท่ากับจำนวนที่นำเข้าในปี 65 - 66 และหากจำเป็นต้องขยายเวลา การผลิตชดเชยถึงปี 68 และ การผลิตหรือใช้ แบตเตอรี่ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนด

การดำเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งหวังให้ ราคารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ประเภทรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) สามารถแข่งขันได้  และแผน 30@30 โดยปี ค.ศ. 2030 จะผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ของการผลิตรถยนต์ในไทย  โดย นายกรัฐมนตรีและครม. ยังเห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย เพื่อไม่ให้ไทยสูญเสียโอกาส และความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะตอกย้ำความเป็น Detroit of Asia ของไทย และยังการเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ล่าสุด กรมสรรพสามิต ได้เปิดเผยถึงการสนับสนุนมุ่งเน้นให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศในระยะยาว มีการแบ่งช่วงเวลาให้ผู้ผลิตสร้างโรงงาน เริ่มจาก
ระยะแรก ปี 2565-2566 

จะอนุญาตให้นำเข้ารถ CBU/CKD เพื่อสนับสนุนการทดลองตลาด BEV ภายในประเทศ รถยนต์ที่นำเข้าแบบ CBU ที่ได้รับสิทธิ จะต้องมีราคาขายปลีกแนะนำ 

- ราคาขายปลีกไม่เกิน 2 ล้านบาท ลดอากรสูงสุด 40% ลดภาษีสรรพสามิตจาก 8% เหลือ 2% 

เงินอุดหนุน 70,000 บาท (10-30 กิโลวัตต์)

เงินอุดหนุน 150,000 บาท (มากกว่า 30 กิโลวัตต์)

- ราคา 2-7 ล้านบาท ลดอากรสูงสุด 20% (30 กิโลวัตต์ขึ้นไป)

- รถยนต์กระบะ (ต้องผลิตในประเทศเท่านั้น) 

ได้รับเงินอุดหนุน ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ลดภาษีสรรพสามิต 0% เงินอุดหนุน 150,000 บาท (30 กิโลวัตต์ขึ้นไป)

ระยะกลาง ตั้งแต่ปี 2567-2568 

จะอนุญาตให้นำเข้า CKD เพื่อส่งเสริมการผลิต BEV และชิ้นส่วนสำคัญภายในประเทศ โดยรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ ที่ได้รับสิทธิ จะต้องมีราคาขายปลีกแนะนำ 

- ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท อากรขาเข้าชิ้นส่วน BEV 0% ลดภาษีสรรพสามิตจาก 8% เหลือ 2% เงินอุดหนุน 70,000 บาท (10-30 กิโลวัตต์) เงินอุดหนุน 150,000 บาทต่อคัน (30 กิโลวัตต์ขึ้นไป)

- ราคา 2-7 ล้านบาท อากรขาเข้าชิ้นส่วน BEV  0% (30 กิโลวัตต์ขึ้นไป)

- รถยนต์กระบะ (ต้องผลิตในประเทศเท่านั้น) ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท 

อากรขาเข้าชิ้นส่วน BEV 0% ภาษีสรรพสามิต 0% เงินอุดหนุน 150,000 บาท (30 กิโลวัตต์ขึ้นไป)เช็กที่นี่! เปิดมาตรการแพ็กเกจรถอีวี อุดหนุนสูงสุดคันละ 1.5 แสนบาท ภาพจาก  กรมสรรพสามิต

 
ข้อมูลจาก กรมสรรพสามิต 

ภาพจาก  กรมสรรพสามิต  / AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง