TNN online เงินเข้าวันไหน? เช็กปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-เงินบำนาญ ปี2565

TNN ONLINE

Wealth

เงินเข้าวันไหน? เช็กปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-เงินบำนาญ ปี2565

เงินเข้าวันไหน? เช็กปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-เงินบำนาญ ปี2565

กรมบัญชีกลาง ประกาศปฏิทินปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินบำนาญรายเดือน ปี 2565

วันนี้ (5ม.ค.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบัญชีกลาง ประกาศปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2565

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 

มกราคม 2565  

เงินเข้าบัญชี  26 มกราคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565  

เงินเข้าบัญชี  23 กุมภาพันธ์ 2565

มีนาคม 2565   

เงินเข้าบัญชี 28 มีนาคม 2565

เมษายน 2565   

เงินเข้าบัญชี  26 เมษายน 2565

พฤษภาคม 2565   

เงินเข้าบัญชี  26 พฤษภาคม 2565

มิถุนายน 2565   

เงินเข้าบัญชี  27 มิถุนายน 2565

กรกฎาคม 2565  

เงินเข้าบัญชี  22 กรกฎาคม 2565

สิงหาคม 2565  

เงินเข้าบัญชี  26 สิงหาคม 2565

กันยายน 2565  

เงินเข้าบัญชี  27 กันยายน 2565

ตุลาคม 2565  

เงินเข้าบัญชี  26 ตุลาคม 2565

พฤศจิกายน 2565  

เงินเข้าบัญชี  25 พฤศจิกายน 2565

ธันวาคม 2565  

เงินเข้าบัญชี  26 ธันวาคม 2565

เงินเข้าวันไหน? เช็กปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-เงินบำนาญ ปี2565


ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี 2565 

มกราคม 2565  

เงินเข้าบัญชี  24 มกราคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565  

เงินเข้าบัญชี  21 กุมภาพันธ์ 2565

มีนาคม 2565  

เงินเข้าบัญชี  24 มีนาคม 2565

เมษายน 2565  

เงินเข้าบัญชี  22 เมษายน 2565

พฤษภาคม 2565  

เงินเข้าบัญชี  24 พฤษภาคม 2565

มิถุนายน 2565  

เงินเข้าบัญชี 23 มิถุนายน 2565

กรกฎาคม 2565  

เงินเข้าบัญชี  20 กรกฎาคม 2565

สิงหาคม 2565  

เงินเข้าบัญชี  24 สิงหาคม 2565

กันยายน 2565  

เงินเข้าบัญชี  23 กันยายน 2565

ตุลาคม 2565  

เงินเข้าบัญชี  21 ตุลาคม 2565

พฤศจิกายน 2565  

เงินเข้าบัญชี  23 พฤศจิกายน 2565

ธันวาคม 2565  

เงินเข้าบัญชี  22 ธันวาคม 2565

เงินเข้าวันไหน? เช็กปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-เงินบำนาญ ปี2565
ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง