TNN online How to…ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า-ทำไมต้องเสียค่าประกันมิเตอร์

TNN ONLINE

TNN Exclusive

How to…ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า-ทำไมต้องเสียค่าประกันมิเตอร์

How to…ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า-ทำไมต้องเสียค่าประกันมิเตอร์

เมื่อต้องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านของตัวเอง มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ขณะที่ หากได้สิทธิรับค่าประกันมิเตอร์คืน จะได้คืนเท่าไหร่

         จะมีบ้านใหม่หลังหนึ่ง นอกจากเราจะต้องเสียเงินซื้อบ้าน สร้างบ้าน เสียค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ ค่าตกแต่ง ค่าช่าง ต่างๆมากมาย จิปาถะแล้ว  สิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือ การแจ้งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องไปแจ้งที่การไฟฟ้าฯในพื้นที่อยู่อาศัยของเรา  และทุกบ้าน จำเป็นจะต้อง  "จ่ายค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า"  ให้กับการไฟฟ้าฯ   อ้าว! มิเตอร์ไฟบ้านของตัวเองแท้ๆ ค่าไฟก็ต้องจ่ายเอง ยังต้องจ่ายค่าประกันมิเตอร์ไฟด้วยเหรอ?  พักก่อน!! แม่บอกให้อ่านก่อน  คอนเทนท์นี้ มีคำตอบ

How to…ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า-ทำไมต้องเสียค่าประกันมิเตอร์

จะขอมิเตอร์ไฟใหม่ได้ ต้องมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง

        สำหรับ  ใครที่มีบ้านของตัวเองหรือมีบ้านใหม่  ตามกฎหมายแล้ว  เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน จะต้องไปแจ้งกับการไฟฟ้าพื้นที่ของตนเอง เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  และจะต้องมีการจ่ายค่าประกันมิเตอร์ไฟล่วงหน้า โดยผู้ที่จะขอใช้ไฟฟ้าได้ จะต้องมีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด ได้แก่    จะต้องเป็นเจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้า  , ผู้ขอใช้ไฟฟ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า  หรือ ผู้เช่า-เช่าซื้อสถานที่ใช้ไฟฟ้า  หรือ เป็นผู้ประกอบการในสถานที่ใช้ไฟฟ้านั้นๆ 

ใช้หลักฐานอะไรบ้าง  หากต้องการเปิดมิเตอร์ไฟฟ้า

        ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเอง จะต้องมีเอกสาร เพื่อใช้ยื่นประกอบคำร้องขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าให้ครบถ้วน ได้แก่ 

        1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า และสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

        2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

        3. สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน), สัญญาเช่า (กรณีเช่าบ้าน)

        4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีเจ้าของบ้านไม่มาดำเนินการ)

        5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

        6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า

        7. ใบยินยอมผ่านที่หรือใบยินยอมในกรณีต่างๆ (กรณีผ่านที่ดินผู้อื่น), สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านขอผู้ยินยอม

        8. ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี)

How to…ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า-ทำไมต้องเสียค่าประกันมิเตอร์
cr:facebook การไฟฟ้านครหลวง

ติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

       เมื่อเรามีเอกสารหลักฐานพร้อมในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟแล้ว ก่อนที่จะยื่นหลักฐานต่างๆ สิ่งที่จำเป็นต้องรู้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าก็คือ อัตราค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า   ซึ่งจะแตกต่างไปตามแต่ขนาดของมิเตอร์ไฟของแต่ละบ้าน 

ตารางราคาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 

How to…ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า-ทำไมต้องเสียค่าประกันมิเตอร์
cr:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

          เมื่อเรายื่นหลักฐานการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจสอบการเดินสายไฟในอาคาร    หากยังไม่เดินสายไฟฟ้าให้เดินสายให้เรียบร้อยแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ  จากนั้น  เมื่อตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าแล้วพบว่ามีการเดินสายไฟที่ถูกต้อง     เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ     แต่ถ้าการเดินสายไฟไม่ถูกต้อง   ไม่ปลอดภัยก็จะแจ้งให้ดำเนินการแก้ไข และตรวจสอบอีกครั้ง     โดยค่าธรรมเนียมนั้นการไฟฟ้าจะกำหนดไว้ตามประเภทและขนาดของมิเตอร์ที่ขอติดตั้ง   เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้     ผู้ขอใช้ไฟฟ้าก็จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและรับใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน    เพื่อทำเรื่องโอนมิเตอร์ไฟฟ้าได้ที่การไฟฟ้านครหลวง

บ้านมีไฟฟ้าใช้ ต้องจ่ายค่าประกันมิเตอร์ไฟด้วย

        และนอกจากค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟแล้ว    ผู้ใช้ไฟยังต้องเสียค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าล่วงหน้า    ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายทุกบ้าน เพื่อเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้า   หรือค่าธรรมเนียมในการขอใช้ไฟฟ้า    โดยเงินก้อนนี้จะเสียครั้งแรกเมื่อยื่นขอใช้ไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้า    และจะคืนให้เมื่อมีการยกเลิกการใช้ไฟฟ้า

ทำไมต้องเก็บเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

        เหตุผลที่ต้องมีการเก็บเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า     ก็เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า   เพื่อเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้า  เช่น หากเกิดกรณีผู้ใช้ไฟไม่ยอมจ่ายค่าไฟฟ้า    ทางการไฟฟ้าจะยึดเงินประกันการใช้ไฟฟ้านั้นแทน    แต่!! ใช่ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะมีแต่เสียกับเสีย   หากเป็นกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย    จะได้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทุก 5 ปี โดยคิดในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยด้วย 

How to…ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า-ทำไมต้องเสียค่าประกันมิเตอร์

 เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าต้องเสียเท่าไหร่

อัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าจะเสียตามขนาดมิเตอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        1. มิเตอร์ขนาด 5(15) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 300 บาท (บ้านพักขนาดเล็ก ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มาก)

        2. มิเตอร์ขนาด 15(45) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 2,000 บาท (เป็นขนาดมิเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้กัน)

        3. มิเตอร์ขนาด 30(100) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 5,000 บาท (บ้านพักขนาดใหญ่ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด)

        4. มิเตอร์ขนาด 15(45) เฟส 3 เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 6,000 บาท (บ้านพักส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้)

การขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น

       การขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า    ซึ่งมาจากมาตรการพิเศษของรัฐที่ต้องการช่วยเหลือประชาชน    สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นบ้านพักอาศัย และกิจการขนาดเล็กนั้น   ผู้ที่จะได้รับเงินคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า มีจำนวนประมาณ 21.5 ล้านราย คิดเป็นวงเงินประมาณ 3 หมื่นล้านบาท    เพื่อลดผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียด "เบื้องต้น" ดังนี้ 

        1. การจ่ายคืนเป็น "เงินสด" ให้ทุกหลังคาเรือนตามขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า ตั้งแต่ 300-6,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่เฉลี่ย 2,000-3,000 บาท

        2. เริ่มทยอยคืนได้ในรอบบิล "สิ้นเดือนมีนาคม 2563"

        3. สามารถดำเนินการขอคืนเงินกับหน่วยงานที่ยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า แบ่งเป็น

        - กฟน. ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

        - กฟภ. ให้บริการในทุกจังหวัดของประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดในข้อ 1

        4. ผู้ที่ได้รับเงินคืนจะต้องเป็นผู้วางเงินประกัน ณ เวลาที่มาแจ้งขอมิเตอร์เท่านั้น แต่หากผู้วางเงินประกันเสียชีวิตแล้ว ผู้ที่รับเงินคืนแทนจะต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือหากผู้วางเงินประกันยังไม่เสียชีวิตจะต้องมีการมอบฉันทะ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์  

        อย่างไรก็ดี มาตรการที่จะคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟนี้ ยังคงอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด ซึ่งเมื่อมีความชัดเจน เชื่อว่ารัฐบาลจะมีการประกาศเงื่อนไขให้ประชาชนทราบอีกครั้งแน่นอน 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- Exclusive Content :อัพเดต!อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน แบงก์ไหนให้ต่ำสุด

- Exclusive Content : ทำอย่างไร?เมื่อได้รับจดหมายแจ้งภาษีที่ดินฯ


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง