TNN online หุ่นยนต์สุนัข Spot ได้รับการฝึกรบกับกองทัพฝรั่งเศส

TNN ONLINE

Tech

หุ่นยนต์สุนัข Spot ได้รับการฝึกรบกับกองทัพฝรั่งเศส

หุ่นยนต์สุนัข Spot ของ Boston Dynamics ถือเป็นหนึ่งในหุ่นยนต์หลายตัวที่นำมาฝึกในกองทัพฝรั่งเศส

หุ่นยนต์สุนัข Spot ของ Boston Dynamics ถือเป็นหนึ่งในหุ่นยนต์หลายตัวที่นำมาฝึกในกองทัพฝรั่งเศส ในระหว่างการฝึกที่โรงเรียนเตรียมทหารทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ถูกใช้ในระหว่างการฝึกซ้อมเป็นเวลา 2 วัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ "วัดมูลค่าของหุ่นยนต์ในการปฏิบัติการรบ" การซ้อมรบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหล่านักเรียนเตรียมทหารจินตนาการถึงวิธีที่หุ่นยนต์ สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์การต่อสู้ในอนาคตอย่างไรได้

หุ่นยนต์สุนัข Spot ได้รับการฝึกรบกับกองทัพฝรั่งเศส

Spot ถูกหยิบนำมาใช้ในภารกิจสำหรับการลาดตะเวนเป็นหลัก จากการทดลองฝึก พบว่าหุ่นยนต์ทำให้การเคลื่อนไหวช้าลง แต่จะรักษากองทหารให้ปลอดภัยมากขึ้นได้ การฝึกถูกออกแบบให้มี 3 ครั้ง ครั้งแรกไม่มีหุ่นต์ Spot ทำให้มีทหารคนหนึ่งเสียชีวิต แต่ในครั้งที่ 2 เพราะได้ Spot มาลาดตะเวนให้จึงไม่เกิดการสูญเสียขึ้น นอกจากนี้ปัญหาอีกอย่างของ Spot คือพลังแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างน้อย และหมดลงในการฝึก 1 รอบเท่านั้น


Dynamics รวมถึง Atlas ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน DARPA ของกองทัพสหรัฐฯ แต่ทั้งคู่ก็ได้ออกข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ่นยนต์ของตนอย่างเข้มงวด "ห้ามมิให้ใช้ในการทำร้ายหรือข่มขู่บุคคลหรือสัตว์ใด ๆ เป็นอาวุธ หรือเปิดใช้งานอาวุธใด ๆ อย่างเด็ดขาด"

หุ่นยนต์สุนัข Spot ได้รับการฝึกรบกับกองทัพฝรั่งเศส


แหล่งที่มา yankodesign.com

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง