TNN online 10 อันดับประเทศที่มีดัชนีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI)

TNN ONLINE

Tech

10 อันดับประเทศที่มีดัชนีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI)

10 อันดับประเทศที่มีดัชนีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ดัชนีปัญญาประดิษฐ์ AI ถูกพัฒนาขึ้นโดย Tortoise Media ซึ่งเป็นสื่อรายแรก ๆ ของโลกที่จัดทำดัชนีเปรียบเทียบประเทศที่มีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเลยว่าประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กำลังกลายเป็นประเทศผู้นำด้านนเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากขีดความสามารถของปัญญาประดิษฐ์จะสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างและรอบด้าน 


ดัชนีปัญญาประดิษฐ์ AI ถูกพัฒนาขึ้นโดย Tortoise Media ซึ่งเป็นสื่อรายแรก ๆ ของโลกที่จัดทำดัชนีเปรียบเทียบประเทศที่มีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI การลงทุน นวัตกรรม และการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ มากเป็นลำดับต้น ๆ  


แนวทางการจัดอันดับใช้ข้อมูลดัชนีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 143 ตัว แบ่งออกเป็น 7 หมวดหมู่สำคัญ ความสามารถด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม การวิจัย การพัฒนา กลยุทธ์ของรัฐบาล และการค้า โดยแต่ละหมวดหมู่ได้รับการจัดอันดับโดยทีมงานที่ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน


1. ความสามารถด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เน้นศึกษาข้อมูลเกี่ยวความสามารถทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ การจัดหารูปแบบการทำงานปัญญาประดิษฐ์

 

2. โครงสร้างพื้นฐาน เน้นศึกษาความน่าเชื่อถือ ขนาดของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบพลังงานไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต ความสามารถในการประมวลของคอมพิวเตอร์


3. สภาพแวดล้อมการทำงาน เน้นศึกษากฎระเบียบของภาครัฐ การสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์


4. การวิจัย เน้นการศึกษารายงานการวิจัย จำนวนนักวิจัย การตรวจสอบจำนวนสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การอ้างอิงในวารสารวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ


5. การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เน้นการศึกษารูปแบบการพัฒนาแพลตฟอร์ม การใช้งานจริง การสร้างอัลกอริทึม นวัตกรรมใหม่ ๆ


6. ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เน้นการศึกษาขีดความสามารถและนโยบายของรัฐบาล การตรวจสอบความถูกต้อง การส่งเสริมจากภาครัฐ 


7. ธุรกิจการค้าด้านปัญญาประดิษฐ์ เน้นการศึกษากิจกรรมการลงทุน การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ 


สำหรับทีมงานที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับในครั้งนี้ เช่น ผู้ก่อตั้ง The Exponential View นักลงด้านธุรกิจ AI, อดีตข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ผู้ร่วมก่อตั้ง CognitionX และประธานสภา AI ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร และผู้ก่อตั้งบริษัทด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกอื่น ๆ ผู้อำนวยการ Data Science for Internet of Things แห่ง University of Oxford, ประธานบริษัทซีเมนส์ และบรรณาธิการอาวุโส The Economist


10 อันดับประเทศที่มีดัชนีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI)


ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ tortoisemedia.com

ที่มาของรูปภาพ Pixabay.com

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง