TNN online Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

TNN ONLINE

สังคม

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา เปิดพื้นที่ให้น้องๆที่มีศักยภาพทางด้านศิลปะได้แสดงฝีมือ รวมทั้งจากโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา เป็นโครงการที่ขยายโอกาสให้เด็กและเยาวชน ในการเข้าถึงการเรียนรู้ทักษะและความรู้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับงานศิลปะ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะนอกห้องเรียนให้แก่เด็ก ๆ ในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนและในชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้จากศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในด้านศิลปะเป็นอย่างดี

เพื่อให้ศิลปะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ มีกิจกรรมที่จะสามารถแสดงความสามารถได้จริง และเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และอาจจะต่อยอดให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นค้นพบความสามารถด้านศิลปะที่มีอยู่ในตัวเอง

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

ปัจจุบัน Art4Worth ได้ดำเนินโครงการโดยการเข้าไปจัดกิจกรรมสอนศิลปะให้กับเด็กและเยาวชน กว่า 100 ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิพุทธรักษามากว่า 4 ปี

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

โดยปัจจุบัน Art4Worth มีเครือข่ายทีมศิลปินอาสา เป็นกลุ่มศิลปินมืออาชีพ ที่ร่วมกันริเริ่มโครงการมาตั้งแต่เริ่มต้น กลุ่มอาสาสมัคร และ น้อง ๆ จากโครงการ Art4Worth ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการมาอย่างต่อเนื่อง

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

Art4Worth ได้รับโอกาสครั้งสำคัญ ในการดำเนินโครงการวาดภาพเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงบริเวณวัดภาษี กรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักเขตวัฒนา ท่านสุชิรา ศิลานนท์ ท่านผู้อำนวยการเขตวัฒนา และ วัดภาษี กรุงเทพฯ พระครูอนุกูลพัฒนกิจ (ดรุณ สุนฺทราจาโร) ท่านเจ้าอาวาสวัดภาษี ให้การสนับสนุนและดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โครงการได้ดำเนินการวาดภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ ศีล คุณธรรม วันสำคัญทางศาสนา ประเพณีไทย และวิถีชีวิตริมคลอง เป็นต้น

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

โดยผลงานภาพวาดที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายของเทคนิคที่แตกต่างในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อสะท้อนให้เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์แก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่เดินทางมาทำบุญที่วัดภาษี หรือสัญจรผ่านบริเวณริมคลองแสนแสบ

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

โครงการนี้นอกจากมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงบริเวณวัดภาษีแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้น้องๆที่มีศักยภาพทางด้านศิลปะได้แสดงฝีมือ รวมทั้งน้อง ๆ จากโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ ก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

บริเวณกำแพงมีขนาดพื้นที่ยาว 108 เมตร โครงการใช้ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 13 มีนาคม 2564 ถึง วันที่  17 ตุลาคม 2564 (งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2564) ผลงานศิลปะตลอดกำแพงวัดภาษี

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

เกิดจากความร่วมมือของทีม พี่ ๆ ศิลปินอาสา ประกอบด้วย อาจารย์ยุทธกิจ ประสมผล อาจารย์มนตรี เสนีย์ อาจารย์นพพร โต๊ะบุรินทร์ อาจารย์สุรชัย แซ่ลี้ อาจารย์วุฒิชัย วาจาเพราะ อาจารย์ปวิช แต้วัฒนถาวรกุล และอาจารย์อมรศักดิ์ รุ่งกลิ่น ซึ่งเป็นทีมศิลปินหลักที่ดูแลภาพรวมของผลงานศิลปะบนกำแพงวัดภาษีในครั้งนี้

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

อีกทั้งยังมี น้อง ๆ จาก โครงการ Art4Worth  น้อง ๆ จากวิทยาลัยช่างศิลปสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ น้อง ๆ จากโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.อ่างทอง โรงเรียนวัดภาษี กรุงเทพฯ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการความร่วมมือที่มีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าบนกำแพงวัดภาษีร่วมกัน

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

การจัดตั้งโครงการ Art4Worth  มีกรอบแนวคิดมาจากการเห็นความสำคัญของการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการใช้พัฒนาศักยภาพและความสามารถของเด็ก เพราะศิลปะถือว่าเป็นรากฐานของการศึกษาและเป็นศาสตร์องค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ในทุก ๆ วิชา รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และต่อยอดในการนำไปใช้ได้ในอนาคตในทุกสาขาอาชีพ อีกทั้งการเรียนการสอนศิลปะในห้องเรียนอาจจะยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจที่แท้จริงของเด็กได้ด้วยข้อจำกัดต่างๆของคุณครูผู้สอนและหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้ง เด็กๆจำนวนมากที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ศิลปะนอกห้องเรียน

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาเชื่อว่าศิลปะจะสามารถพัฒนาทั้งด้านองค์ความรู้เรื่องศิลปะ ทักษะด้านศิลปะ และ ทักษะชีวิต ให้กับเด็กและเยาวชนที่ร่วมทำกิจกรรม ศิลปะจะสามารถทำให้เด็กและเยาวชนที่มีโอกาสได้สัมผัสกิจกรรมรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองผ่านงานศิลปะได้

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษา มีแผนงานที่จะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการเรียนรู้ศิลปะมากขึ้น โดยนำกิจกรรมด้านศิลปะเข้าไปสนับสนุนการเรียนรู้ด้านศิลปะ โดยผ่านการจัดกิจกรรมจากกลุ่มศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะโดยตรงให้กับเด็กๆในโรงเรียน และ เด็กๆในชุมชนบางพื้นที่ เนื่องจากกลุ่มศิลปินที่มีจิตอาสามีความยินดีที่จะเข้าไปให้ความรู้ เทคนิค วิธีการต่างๆด้านงานศิลปะให้กับเด็กๆและเยาวชน

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษา จึงนำเสนอการจัดทำโครงการ Art4Worth เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะนอกห้องเรียนให้แก่เด็กๆในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ให้เด็กๆในโรงเรียนและในชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้จากศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในด้านศิลปะเป็นอย่างดี

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา

เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคทางด้านศิลปะต่างๆเพิ่มเติม ไม่ใช่แค่เพียงเรียนรู้จากทฤษฎีที่อยู่ในตำรา หรือในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ศิลปะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ มีกิจกรรมที่จะสามารถแสดงความสามารถได้จริง และเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และอาจจะต่อยอดให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นค้นพบความสามารถด้านศิลปะที่มีอยู่ในตัวเอง

Art4Worth ปรับภูมิทรรศน์ ด้วยงานศิลปะ โดยมูลนิธิพุทธรักษา


ภาพจาก โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา


อัลบัมรูปภาพ 23ภาพ

ข่าวแนะนำ