TNN online เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

TNN ONLINE

สังคม

เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าและยั่งยืน

สำนักงานประกันสังคม ให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคง ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้ ทำความรู้จัก "ประกันสังคม" สิทธิพื้นฐานที่ควรรู้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าและยั่งยืน


วันนี้ TNN ขอรวบรวมข้อมูลสำนักงานประกันสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาให้ทุกคนได้ทราบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา


จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานประกันสังคมกาฬสินธุ์

ตั้งอยู่ : เลขที่ 3/46 ถ.กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 0-4381-2787


จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานประกันสังคมขอนแก่น

ตั้งอยู่ : ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 0-4324-6118


จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานประกันสังคมชัยภูมิ

ตั้งอยู่ : เลขท่ี 251/7 ม.4 ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ : 0-4483-5681


จังหวัดนครพนม

สำนักงานประกันสังคมนครพนม

ตั้งอยู่ : เลขที่ 213/2 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-3540


จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานประกันสังคมนครราชสีมา

ตั้งอยู่ : เลขที่ 2/1 ซอยเดชอุดม 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4495-8512, 0-4495-8114


สำนักงานประกันสังคมนครราชสีมา สาขาปากช่อง

ตั้งอยู่ : 136/1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : 0-4431-6665


จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานประกันสังคมบึงกาฬ

ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมือง 38000

โทรศัพท์ : 0-4249-2524


จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานประกันสังคมบุรีรัมย์

ตั้งอยู่ : เลขที่ 48/27-28 ถ.แสนสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0-4461-4437, 0-4462-1762


จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานประกันสังคมมหาสารคาม

ตั้งอยู่ : ศูนยราชการกระทรวงแรงงานฯ ชั้น 2 ม.10 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4377-7259, 0-4377-7425-6


จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานประกันสังคมมุกดาหาร

ตั้งอยู่ : เลขที่1/8 ถ.วงศ์คำพา ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 0-4263-0272-3, 0-4261-2287


จังหวัดยโสธร

สำนักงานประกันสังคมยโสธร

ตั้งอยู่ : เลขที่272 หมู่ 1 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

โทรศัพท์ : 0-4571-2657,0-4572-4680


จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานประกันสังคมร้อยเอ็ด

ตั้งอยู่ : เลขที่ 21/9 ถ.ราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 0-4351-5452, 0-4352-7735-6


จังหวัดเลย

สำนักงานประกันสังคมเลย

ตั้งอยู่ : เลขที่ 64/3 ถ.เลย-ด่านชัย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : 0-4281-2430, 0-4281-3453


จังหวัดสกลนคร

สำนักงานประกันสังคมสกลนคร

ตั้งอยู่ : เลขที่ 1767/23 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3788, 0-4217-3551


จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานประกันสังคมสุรินทร์

ตั้งอยู่ : เลขที่ 219 หมู่ 13 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 0-4451-4815,0-4451-5470


จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานประกันสังคมศรีสะเกษ

ตั้งอยู่ : เลขที่ 350/8 ม.5 ถ.โชติพันธุ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 0-4561-3560, 0-4563-1068-9


จังหวัดหนองคาย

สำนักงานประกันสังคมหนองคาย

ตั้งอยู่ : เลขที่ 391ศูนยราชการจังหวัด ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทรศัพท์ : 0-4242-1222, 0-4242-0969


จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานประกันสังคมหนองบัวลำภู

ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 0-4231-2615-6, 0-4231-2661-2


จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานประกันสังคมอำนาจเจริญ

ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 0-4545-1427-8, 0-4551-1422


จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานประกันสังคมอุดรธานี

ตั้งอยู่ : เลขที่ 13/3 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4232-5996-7, 0-4222-1456


จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานประกันสังคมอุบลราชธานี

ตั้งอยู่ : เลขที่ 317/1 ถ.พโลชัย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 0-4524-5436, 0-4524-3187


ทั้งหมดนี้ คือสำนักงานประกันสังคมของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากอยู่ใกล้ที่ไหนแนะนำให้ไปที่ที่ใกล้ที่สุด เพื่อง่ายต่อการติดต่อและการเดินทาง ส่วนผู้ที่อยู่ในภาคเหนือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่นี่ >> เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคเหนือ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง