TNN online เช็กอีกรอบ ลดเงินสมทบ ประกันสังคม เหลือ 2 % มีผลถึงเดือนไหน

TNN ONLINE

สังคม

เช็กอีกรอบ ลดเงินสมทบ ประกันสังคม เหลือ 2 % มีผลถึงเดือนไหน

เช็กอีกรอบ ลดเงินสมทบ ประกันสังคม เหลือ 2 % มีผลถึงเดือนไหน

เช็กอีกรอบ ลดเงินสมทบ ประกันสังคม เหลือ 2 % รวม 3 เดือน ของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 มีผลถึงเดือนไหน

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ทั้งนี้ จะเป็นการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้เหลือฝ่ายละ 2 % ของค่าจ้างผู้ประกันตน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ก.ย.-พ.ย. 2563)

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราเดือนละ 96 บาท จากเดิม 432 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ก.ย.-พ.ย. 2563

ทั้งนี้ เพื่อเยียวยานายจ้าง ผู้ประกันตนต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผ่านวิกฤติเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2563 

สำหรับ การลดหย่อนเงินสมทบของผู้ประกันตน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศ กระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดโควิด-19 โดยลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

การลดหย่อนเงินสมทบครั้งนี้ จะช่วยลดภาระให้แก่ผู้ประกันตน จำนวน 12.92 ล้านคน คิดเป็นเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท และนายจ้าง 4.87 แสนราย คิดเป็นเงินถึง 1.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 2.4 หมื่นล้านบาท และหากคิดเป็นจำนวนเงินที่จะประหยัดได้ของผู้ประกันตนมาตรา 33 เฉลี่ย 1,022 บาท และผู้ประกันตนมาตรา 39 เฉลี่ย 1,008 บาท เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ