TNN online ผู้ป่วยนอกเบิกจ่ายผ่าน “เป๋าตัง” เริ่มมิ.ย.นี้ เช็กรายละเอียดที่นี่

TNN ONLINE

สังคม

ผู้ป่วยนอกเบิกจ่ายผ่าน “เป๋าตัง” เริ่มมิ.ย.นี้ เช็กรายละเอียดที่นี่

ผู้ป่วยนอกเบิกจ่ายผ่าน “เป๋าตัง” เริ่มมิ.ย.นี้ เช็กรายละเอียดที่นี่

กรมบัญชีกลาง เผยผู้ป่วยนอกเบิกจ่ายผ่าน “เป๋าตังเริ่ม” เริ่มเดือนมิ.ย.นี้ ผ่านสถานพยาบาลราชการ 7 แห่งเช็กรายละเอียดที่นี่

วันนี้ ( 21 มี.ค. 66 )นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้เพิ่มช่องทางการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง สำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มการเข้าถึงการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว โดยดำเนินการเป็นโครงการนำร่องกับสถานพยาบาลของทางราชการแล้วจำนวน 7 แห่ง

ได้แก่ 1.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 4.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 5.โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 6.โรงพยาบาลสระบุรี และ7.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สำหรับผลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชัน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า มีการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,095 รายการ มูลค่าทั้งสิ้น 7,054,809 บาท โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีผลการใช้สิทธิมากที่สุด จำนวน 3,434 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 6,032,744.50 บาท รองลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 427 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 669,891.50 บาท เป็นต้น 

การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจและการประสานงานจากสถานพยาบาลจำนวนหลายแห่ง เพื่อขออนุญาตเข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อรองรับการเพิ่มช่องทางการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งคาดว่าภายในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566 จะมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการและพร้อมให้บริการเพิ่มอีกจำนวน 2 แห่ง

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดการดำเนินการ โดยปรับปรุงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกภายในเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเบิกจ่ายตรงให้สามารถรองรับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้ารับบริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางไกล สอดรับกับแนวโน้มการให้บริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากเกิดโรคโควิด-19 ต่อไปด้วย


ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง

ภาพจาก :  AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง