TNN online ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.กยศ. คงดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ค่าปรับผิดนัด 0.5% ต่อปี

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.กยศ. คงดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ค่าปรับผิดนัด 0.5% ต่อปี

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.กยศ. คงดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ค่าปรับผิดนัด 0.5% ต่อปี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ "พ.ร.บ.กยศ." ฉบับปรับปรุงแก้ไข" คงดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ค่าปรับผิดนัด 0.5% ต่อปีมีผลบังคับใช้ นับแต่วันถัดจาการประกาศลง"ราชกิจจานุเบกษา"

ราชกิจจาฯ เผยแพร่  "ระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับปรับปรุงแก้ไข" มีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจาการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 37  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้


โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้ มีกลไกการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ อันจะทำให้กองทุน มีความมั่นคงและสามารถให้โอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้


มาตรา1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ”


มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไปอ่านประกาศฉบับเต็ม https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A020N0000000001400.pdf 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง