TNN online ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ. “นิรโทษกรรมอาวุธปืน” ให้ขึ้นทะเบียน-ส่งคืนใน 180 วัน

TNN ONLINE

สังคม

ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ. “นิรโทษกรรมอาวุธปืน” ให้ขึ้นทะเบียน-ส่งคืนใน 180 วัน

ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ. “นิรโทษกรรมอาวุธปืน” ให้ขึ้นทะเบียน-ส่งคืนใน 180 วัน

ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.อาวุธปืน ให้ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายหรือส่งคืนภายใน 180 วัน ไม่ต้องรับโทษ รอสภาหน้าพิจารณา

วันนี้ ( 15 มี.ค. 66 )สืบเนื่องจากใน ปัจจุบันมีการใช้อาวุธปืนทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นทุกปี และอาวุธปืนที่นำมาใช้ในการก่อเหตุนั้น เป็นอาวุธปืนเถื่อนที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้ง มาตรการปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนที่ใช้ในปัจจุบัน ยังไม่บรรลุผล เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจค้นได้ เฉพาะกรณีที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือว่า บุคคลนั้นใช้อาวุธปืนในการกระทำความผิด มีพฤติการณ์ครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายหรือมีความเป็นไปได้ที่จะนำอาวุธปืนไปก่อเหตุร้าย หรือเป็นผู้มีส่วนร่วมกระทำความผิด ทำให้ยากต่อการควบคุม

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปีน พ.ศ. 2490 โดยกำหนดให้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่อยู่ภายในราชอาณาจักรมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้นำเข้าอาวุธปืนจากประเทศเพื่อนบ้านมาขึ้นทะเบียน หรือให้มีการส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ คืนแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด และกำหนดเพิ่มเติมให้นายทะเบียนท้องที่จัดทำรายละเอียดและจัดเก็บอัตลักษณ์เกี่ยวกับอาวุธปืนด้วย  สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ มีดังนี้ 

1.ให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนดังกล่าวมาขอรับอนุญาตเให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลา 180 วัน โดยไม่ต้องรับโทษ 

2.ให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้มีและใช้ไว้ในครอบครองหรือจำหน่าย เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการทำลายสูงเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้ผู้ที่มีอาวุธปืนดังกล่าวนำมามอบให้แก่หน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดภายใน180 วัน โดยไม่ต้องรับโทษ ทั้งนี้ ทางราชการไม่จำเป็นต้องชดใช้ราคาและให้อาวุธปืนนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

3.ให้นายทะเบียนท้องที่มีอำนาจในการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนที่นำมาดำเนินการทางทะเบียน เช่น การทำเครื่องหมายทะเบียน การโอนการแจ้งย้ายไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งอาวุธปืนที่นำมาขึ้นทะเบียนขออนุญาต เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนอาวุธปืน การตรวจสอบหาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรม หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการ

ทั้งนี้ ต้องรอสภาหน้าพิจารณาร่างดังกล่าว

ข้อมูลจาก : รัชดา ธนาดิเรก 

ภาพจาก :  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค TNN 

ข่าวแนะนำ