TNN online ลงทะเบียนรับสิทธิ "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" บัตรคนจน เริ่ม 15 มี.ค. ทำได้ผ่าน 3 ช่องทาง

TNN ONLINE

สังคม

ลงทะเบียนรับสิทธิ "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" บัตรคนจน เริ่ม 15 มี.ค. ทำได้ผ่าน 3 ช่องทาง

ลงทะเบียนรับสิทธิ ค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรคนจน เริ่ม 15 มี.ค. ทำได้ผ่าน 3 ช่องทาง

ลงทะเบียนรับสิทธิ "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" บัตรคนจน -บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เริ่ม 15 มี.ค. นี้ ทำได้ผ่าน 3 ช่องทาง

ความคืบหน้า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ( บัตรคนจน) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนแล้ว ประสงค์จะรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระ “ค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ”  จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการบรรเทาฯ ที่กำหนดการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน เริ่มวันแรก 15 มีนาคมนี้ 


เงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" บัตรคนจน


สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปาที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวสำเร็จรับบริการอยู่ ดังนี้


การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนได้ที่


1.สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ กฟน. คลิกที่นี่   เบอร์ติดต่อ 1130 

2.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์กฟภ. คลิกที่นี่  เบอร์ติดต่อ 1129

 3.กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ของกทร. คลิกที่นี่  เบอร์ติดต่อ 086-848-1284


การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนได้ที่ 


1.สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ ของกปน. คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1125 

2.สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์กปภ. คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1662


หมายเหตุ :  หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. 


ลงทะเบียนรับสิทธิ "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


ได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566” สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะใช้สิทธิรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 ได้เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566    


ข้อมูลจาก : โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก :  AFP  

ข่าวแนะนำ