TNN online ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการไหม-ทำที่ไหน?

TNN ONLINE

สังคม

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการไหม-ทำที่ไหน?

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการไหม-ทำที่ไหน?

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการไหม-ทำที่ไหน - ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

วันนี้ ( 11 มึ.ค. 66 )ความคืบหน้า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  หรือ บัตรคนจน ปี 2565 จากข้อมูลล่าสุดมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ยืนยันตัวตนสำเร็จ 5.7 ล้านราย ส่วนจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 8.6 แสนราย


ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ไหน เสาร์-อาทิตย์เปิดบริการไหม? 


สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ในเวลาทำการ และเริ่มตั้งแต่วันนี้ (11 มี.ค.) เป็นต้นไป 

โดยเปิดให้ยืนยันตัวตนในวันเสาร์ - อาทิตย์ สำหรับสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.  และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. 


เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน


ผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์ ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานที่กำหนด ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป)

- ธนาคารออมสิน (วันที่ 1 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2566)

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (วันที่ 1 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2566)


1. กรณีเดินทางมาด้วนตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

- ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะ หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มี การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)


2. กรณีมอบอำนาจ

ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) 

- ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะ หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มี การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

- หนังสือมอบอำนาจ (ดาวโหลดที่เว็บไซต์โครงการฯ) คลิกที่นี่

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) 

- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน


ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องเปิดบัญชี-ผูกพร้อมเพย์

นอกจากนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน โดยสามารถเปิด "บัญชีพื้นฐาน" ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ทั้งนี้ ประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปิดบัญชีได้จากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 14 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ


นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวัน รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ในช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น. 


ข้อมูลจาก : โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก :  AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง