TNN online ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตรวจสอบสถานะได้เมื่อไหร่-ช่องทางไหนเช็กเลย

TNN ONLINE

สังคม

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตรวจสอบสถานะได้เมื่อไหร่-ช่องทางไหนเช็กเลย

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตรวจสอบสถานะได้เมื่อไหร่-ช่องทางไหนเช็กเลย

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจน ตรวจสอบสถานะได้เมื่อไหร่-ผ่านช่องทางไหน เช็กเลย

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจน ตรวจสอบสถานะได้เมื่อไหร่-ผ่านช่องทางไหน เช็กเลย

ภายหลังการประกาศผล โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ซึ่งได้มีการเปิดประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่ตรวจสอบสิทธิแล้ว ผ่านการพิจารณา ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง


ช่องทาง ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

1. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง 

ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต 

และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานสำหรับการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์ – วันศุกร์ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน


ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ให้ทำดังนี้

เดินทางไปยืนยันตัวตนผ่าน 3 หน่วยงาน

ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารออมสิน / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร (ธ.ส.ก.) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย 

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองได้ในวันถัดไป ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th โดยผู้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 1-26 มีนาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเขาร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 

ล่าสุด เมื่อวันที่ ล่าสุด ณ วันที่ 6 มีนาคม เวลา 13.00 น มีผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจน ยืนยันตัวตนแล้ว 2.28 ล้านคน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติแล้ว ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์แล้ว 6.4 แสนคน


ขอตรวจสอบหรือขอแก้ไขข้อมูลยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ เมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ทำการยื่นขออุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากประสงค์ขอตรวจสอบหรือขอแก้ไขข้อมูลขอให้ดำเนินการติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนดเพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566


ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตรวจสอบสถานะได้เมื่อไหร่-ช่องทางไหนเช็กเลย
ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

ภาพจาก ธนาคารกรุงไทย / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง