TNN online เช็กด่วน! ธนาคารแจ้งขอ "งด" ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 6 มีนาคม 2566

TNN ONLINE

สังคม

เช็กด่วน! ธนาคารแจ้งขอ "งด" ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 6 มีนาคม 2566

เช็กด่วน! ธนาคารแจ้งขอ งด ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 6 มีนาคม 2566

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ธนาคารประกาศแจ้งงดยืนยันตัวตน ในวันมาฆบูชา วันหยุดนักขัตฤกษ์ 6 มีนาคม 2566

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ธนาคารประกาศแจ้งงดยืนยันตัวตน ในวันมาฆบูชา วันหยุดนักขัตฤกษ์ 6 มีนาคม 2566

จากการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา

ธนาคารประกาศแจ้ง "งด" ยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน"

ล่าสุด ธนาคารได้มีการประกาศแจ้ง ระบุว่า เนื่องจากในวันนี้เป็นวันมาฆบูชา 6 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ธนาคารกรุงไทย ระบุว่า สาขาธนาคารกรุงไทย ของดให้บริการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เนื่องด้วยเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก

เช็กด่วน! ธนาคารแจ้งขอ งด ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 6 มีนาคม 2566

การยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน"

สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ตรวจสอบผลแล้วเป็นผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ 

สามารถดำเนินการยืนยันตัวตน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผ่าน 3 ธนาคาร ดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย

2. ธนาคารออมสิน

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน

ผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์ ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานที่กำหนด ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป)

- ธนาคารออมสิน (วันที่ 1 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2566)

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (วันที่ 1 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2566)

ทั้งนี้ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย ณ ธนาคารดังกล่าว ตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคาร

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป 

หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. กรณีเดินทางมาด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

- ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะ หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มี การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

2. กรณีมอบอำนาจ

ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) 

- ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะ หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มี การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

- หนังสือมอบอำนาจ (ดาวโหลดที่เว็บไซต์โครงการฯ) คลิกที่นี่

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) 

- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน
ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง / ธนาคารกรุงไทย

ภาพจาก ธนาคารกรุงไทย / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง