TNN online คืบหน้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปชช.ยืนยันสิทธิทะลุ 1.74 ล้านคน

TNN ONLINE

สังคม

คืบหน้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปชช.ยืนยันสิทธิทะลุ 1.74 ล้านคน

คืบหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปชช.ยืนยันสิทธิทะลุ 1.74 ล้านคน

คลังเผย ล่าสุดปชช.ยืนยันสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"ทะลุ 1.74 ล้านคน ยื่นอุทธรณ์แล้วเกือบ 5 แสนคน

คลังเผย ล่าสุดปชช.ยืนยันสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"ทะลุ 1.74 ล้านคน ยื่นอุทธรณ์แล้วเกือบ 5 แสนคน


นายพรชัย ฐีระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าจากการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเขาร่วมโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ล่าสุดวันที่ 3 มีนาคม 2566 พบว่าประชาชนที่ตรวจสอบสิทธิแล้วยืนยันตัวตนแล้ว 1.74 ล้านคน และมีการยื่นอุทธรณ์แล้วเกือบ 5 แสนคน 


ส่วนผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ หรืออุทธรณ์สิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565 

ได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการตรวจสอบสิทธิ หรืออุทธรณ์ได้โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

1.เสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

2.หนังสือมอบอำนาจ 

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

4.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 


ทั้งนี้เมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติยื่นขออุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลขอให้ติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566


สำหรับการยืนยันตัวตนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565รอบใหม่ ในวันที่ 3 หลังจากมีการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 จำนวน 14.59 ล้านคน ยังมีประชาชนเดินทางไปยืนยันสิทธิที่สาขาธนาคารกันอย่างหนาแน่น ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในแต่ละสาขาได้มีการวางแผนการให้บริการ เช่น การให้บัตรคิวแก่ผู้ที่มาใช้บริการ เป็นต้น 

โดยพยายามกระจายการนัดหมาย และขณะนี้ยังได้ประสานกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อลงไปให้บริการในพื้นที่และแบ่งกำลังลงไปในหมู่บ้านเพื่อลดความแออัดที่สาขาให้มากที่สุดคืบหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปชช.ยืนยันสิทธิทะลุ 1.74 ล้านคน ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

 

ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานสำหรับการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์ – วันศุกร์ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน


กรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ให้ทำดังนี้


- เดินทางไปยืนยันตัวตนผ่าน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารออมสิน / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร (ธ.ส.ก.) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป


กรณี ไม่ผ่าน คุณสมบัติการพิจารณาคุณสมบัติ ให้ทำดังนี้


1. ยื่นอุทธรณ์ โดยสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

- อุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

- ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์แทน

2. ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อตรวจสอบ/ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว ผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่าน เพื่อตรวจสอบ/ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

อุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ภาพจาก ผู้สื่อข่าวอุทัยธานี/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง