TNN online ยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่ไหน ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

TNN ONLINE

สังคม

ยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่ไหน ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไหน ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เปิดขั้นตอนยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่ไหน ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ดำเนินการได้จนถึงเมื่อไหร่?

  เปิดขั้นตอนยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่ไหน ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ดำเนินการได้จนถึงเมื่อไหร่?


โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ประกาศผลลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และในช่องทางอื่นๆ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.thได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน  ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไหน ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 


 

ช่องทาง ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่


1. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต 

และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานสำหรับการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์ – วันศุกร์ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

 ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไหน ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

กรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ให้ทำดังนี้


- เดินทางไปยืนยันตัวตนผ่าน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารออมสิน / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร (ธ.ส.ก.) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป


กรณี ไม่ผ่าน คุณสมบัติการพิจารณาคุณสมบัติ ให้ทำดังนี้


1. ยื่นอุทธรณ์ โดยสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

- อุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

- ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์แทน

2. ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อตรวจสอบ/ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว ผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่าน เพื่อตรวจสอบ/ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

อุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566


 ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไหน ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน


ผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์ ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานที่กำหนด ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป)

- ธนาคารออมสิน (วันที่ 1 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2566)

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (วันที่ 1 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2566)


1. กรณีเดินทางมาด้วนตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

- ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะ หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มี การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)


2. กรณีมอบอำนาจ

ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) 

- ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะ หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มี การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

- หนังสือมอบอำนาจ (ดาวโหลดที่เว็บไซต์โครงการฯ) คลิกที่นี่

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) 

- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไหน ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไหน ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 


ยืนยันตัวตนสมบูรณ์ เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้


-ยืนยันตัวตน 1 มีนาคม - 26 มีนาคม 2566 เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

-ยืนยันตัวตน 27 มีนาคม - 26 เมษายน 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 พฤษภาคม 2566

-ยืนยันตัวตน  27 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 2566

-ยืนยันตัวตน 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 2566

-ยืนยันตัวตน 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิ 1 สิงหาคม 2566


หมายเหตุ: ช่วงยืนยันตัวตนตั้งแต่ 27 มีนาคม - 26 มิถุนายน 2566  ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือนแรก นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น) 

ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตน 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้ ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไหน ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไหน ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง?ที่มา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / AFP/ TNN Online


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง