TNN online "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" เช็กขั้นตอนที่นี่ คุณสมบัติ "ผ่าน-ไม่ผ่าน" ต้องทำอย่างไร

TNN ONLINE

สังคม

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" เช็กขั้นตอนที่นี่ คุณสมบัติ "ผ่าน-ไม่ผ่าน" ต้องทำอย่างไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เช็กขั้นตอนที่นี่ คุณสมบัติ ผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร

ประกาศผล "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" ตรวจสอบสถานะ คุณสมบัติ "ผ่าน" มีขั้นตอนอย่างไร หาก "ไม่ผ่าน" ต้องทำอย่างไร

ประกาศผล "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" รอบใหม่ ตรวจสอบสถานะ คุณสมบัติ "ผ่าน" มีขั้นตอนอย่างไร หาก "ไม่ผ่าน" ต้องทำอย่างไร

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และประชารัฐสวัสดิการใหม่ เริ่มกระบวนยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 

กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการมีการอนุมัติงบกลางที่ให้กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากและสังคม นำมาสมทบเงินกองทุนที่ใช้ในการดำเนินการจัดสรรโครงการประชารัฐสวัสดิการใหม่ด้วย

จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด 19.6 ล้านราย มีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งสิ้น 14.6 ล้านราย ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 5.5 ล้านราย

กรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

- ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติและเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตน 1 มีนาคม 2566

- เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ลงทะเบียนรอบปกติ  1 เมษายน 2566

- กระบวนการอุทธรณ์ (กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ)  1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2566

- ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ 20 มิถุนายน 2566

- เริ่มใช้สิทธิสำหรับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ 1 กรกฎาคม 2566

ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ 1 มีนาคม 2566

การดำเนินการต่อจากนี้ จะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันที่ 1 มีนาคม 2566 

ผู้ที่ "ผ่าน"  คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และผูกบัญชีพร้อมเพย์

พร้อมกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะรับสิทธิสวัสดิการ และเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566

หากไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 สามารถดำเนินการยืนยันตัวตนต่อไปได้ แต่จะไม่มีสามารถเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทันภายในวันที่ 1 เมษายน 2566 ซึ่งระยะเวลาการใช้สิทธิจะขึ้นอยู่ตามเกณฑ์ของช่วงเวลาที่กำหนด เช่น

หากยืนยันตัวตนได้ภายใน 26 เมษายน 2566 จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

หากยืนยันตัวตนได้ภายใน 26 พฤษภาคม 2566 จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566

หากยืนยันตัวตนได้ภายใน 26 มิถุนายน 2566 จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ผู้ที่ "ไม่ผ่าน"  คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สามารถเริ่มกระบวนการอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2566

หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลอุทธรณ์ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

1. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ 

ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน 

โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

ช่องทางตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้  

1. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง

ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th

2. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา 

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เช็กขั้นตอนที่นี่ คุณสมบัติ ผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เช็กขั้นตอนที่นี่ คุณสมบัติ ผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เช็กขั้นตอนที่นี่ คุณสมบัติ ผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร


ข้อมูลจาก Thaigov / กระทรวงการคลัง

ภาพจาก AFP / ธนาคารกรุงไทย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง