TNN online เริ่ม 1 มี.ค.2566 ประกันสังคม เพิ่มช่องทางจ่ายเงินกองทุนฯผ่านพร้อมเพย์

TNN ONLINE

สังคม

เริ่ม 1 มี.ค.2566 ประกันสังคม เพิ่มช่องทางจ่ายเงินกองทุนฯผ่านพร้อมเพย์

เริ่ม 1 มี.ค.2566 ประกันสังคม เพิ่มช่องทางจ่ายเงินกองทุนฯผ่านพร้อมเพย์

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านพร้อมเพย์ได้ทุกธนาคาร เริ่มให้บริการ 1 มี.ค. 2566 นี้

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านพร้อมเพย์ได้ทุกธนาคาร เริ่มให้บริการ 1 มี.ค. 2566 นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน ผ่านบริการพร้อมเพย์ กรณีจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ สามารถเข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด 

ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าว อีกทั้งเป็นการลดการใช้กระดาษ (Paperless) ตามนโยบายรัฐบาล อีกด้วย 

ทั้งนี้ ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิดำเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน กับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร และติดต่อขอรับเงินทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 นี้เป็นต้นไป 

หากลูกจ้างมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูล 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

เริ่ม 1 มี.ค.2566 ประกันสังคม เพิ่มช่องทางจ่ายเงินกองทุนฯผ่านพร้อมเพย์ภาพจาก TNN ONLINE / ประกันสังคม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง