TNN online พ่อควรรู้สิทธิ์ “ลาคลอด” ได้ 15 วัน ช่วงเวลาสำคัญ สร้างความผูกพันกับลูก

TNN ONLINE

สังคม

พ่อควรรู้สิทธิ์ “ลาคลอด” ได้ 15 วัน ช่วงเวลาสำคัญ สร้างความผูกพันกับลูก

พ่อควรรู้สิทธิ์ “ลาคลอด” ได้ 15 วัน ช่วงเวลาสำคัญ สร้างความผูกพันกับลูก

พ่อควรรู้สิทธิ์ “ลาคลอด” ได้ 15 วัน ช่วงเวลาสำคัญ สร้างความผูกพันกับลูก

คุณพ่อควรรู้สิทธิ์ “ลาคลอด” ได้ 15 วัน เพื่อช่วยภรรยาเลี้ยงลูก


ครม. ไฟเขียวเพิ่มวันลาคลอด ขรก. รับเงินเดือน 50% - พ่อลาดูแลลูก 15 วันไม่ติดต่อกันได้


ครอบคลุม 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มแรงงานหญิงทั้งในระบบและนอกระบบ กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว และกลุ่มผู้หญิงสูงอายุที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก


สำหรับมาตรการสนับสนุนมี 3 ส่วนหลัก


จัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และขยายเวลาเปิด – ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กให้สอดคล้องกับเวลาทำงานของผู้ปกครองในแต่ละพื้นที่


ขยายวันลาคลอดของแม่ที่เป็นข้าราชการหญิง โดยได้รับค่าจ้างจากเดิมไม่เกิน 90 วัน เป็น 98 วัน (เพิ่มขึ้น 8 วัน) และสามารถลาเพิ่มได้อีกไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนในอัตรา 50%


ส่งเสริมการลาของสามีที่เป็นข้าราชการชาย ช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด โดยให้มีสิทธิลาได้ 15 วันทำการ เป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกันจนครบวันลา (จากเดิมที่ให้ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ)


มาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลในขณะนี้ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา และแก้ไขระเบียบต่อไป


ในส่วนของเอกชน สิทธิการลาคลอดบุตรของคุณพ่อที่ทำงานบริษัทเอกชน จะมีจำนวนวันมากน้อยแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท โดยควรตรวจสอบกฎระเบียบจากทางบริษัท หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ดีก่อนวางแผนลา


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง