TNN online รัฐแก้กฎหมาย "ลาคลอดบุตร" เพิ่มเป็น 98 วัน ตามมาตรฐานโลก

TNN ONLINE

สังคม

รัฐแก้กฎหมาย "ลาคลอดบุตร" เพิ่มเป็น 98 วัน ตามมาตรฐานโลก

 รัฐแก้กฎหมาย ลาคลอดบุตร เพิ่มเป็น 98 วัน ตามมาตรฐานโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ครม. มีมติเห็นชอบหลักการ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ลาคลอดลูกจ้างรัฐวิสากิจ 98 วัน สอดคล้องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ขณะที่ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม ก็กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้เช่นกัน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยร่างประกาศฯ มีสาระสำคัญ เช่น ร่างประกาศ ครรส. เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิง มีครรภ์สิทธิลาเพื่อคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน เป็น 98 วัน ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองมารดา ค.ศ. 2000 


รวมทั้ง เพิ่มบทนิยามคำว่า วันหยุด ให้หมายความรวมถึงวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี  และร่างประกาศ ครรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19) เป็นการปรับปรุงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19 ให้สอดคล้องกับที่กระทรวงสาธารณสุข 


ทั้งนี้ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว จะนำเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจพิจารณาต่อไป


นายสุชาติฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับลูกจ้างภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร จาก 90 วัน เป็น 98 วันจากกองทุนประกันสังคมเช่นกัน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้แก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมในประเด็นดังกล่าว ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
ภาพ TNNOnline  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง