TNN online ข่าวดี! ครม.เว้นค่าธรรมเนียม “ทะเบียนราษฎร” ระบบดิจิทัล

TNN ONLINE

สังคม

ข่าวดี! ครม.เว้นค่าธรรมเนียม “ทะเบียนราษฎร” ระบบดิจิทัล

ข่าวดี! ครม.เว้นค่าธรรมเนียม “ทะเบียนราษฎร” ระบบดิจิทัล

ครม.มีมติยกเว้นค่าธรรมเนียมให้บริการ “ทะเบียนราษฎร” ด้วยระบบดิจิทัล ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

วันนี้(21 ก.พ. 66) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ. 2565 เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลที่จะสิ้นสุดในวันที่ 12 มีนาคม 2566 นี้          

"ในระยะแรก กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ประเภทงานทะเบียนราษฎร ที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) สามารถขอรับบริการผ่านระบบดิจิทัลได้ด้วยตนเอง โดยมี 3 ประเภทงาน คือ 1.การแจ้งการย้ายที่อยู่ในสำนักทะเบียนเดียวกัน และการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง 2.การมอบหมายหรือมอบอำนาจให้แจ้งหรือยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร หรือระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร และ 3.การคัดหรือคัดและรับรองรายการทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติ และทะเบียนคนเกิด เฉพาะกรณีรายการที่ผู้ขอเป็นเจ้าของข้อมูล โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ วันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 มีประชาชนใช้บริการผ่านระบบดิจิทัลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ. 2565 จานวน 2,258 รายการ โดยเป็นการแจ้งการย้ายที่อยู่ 132  รายการ และการคัดหรือคัดและรับรองรายการทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติ และทะเบียนคนเกิด 2,126 รายการ" น.ส.ทิพานัน กล่าว

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้จะเป็นการกำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการการทะเบียนราษฎร ด้วยระบบดิจิทัลที่ออกตามความใน พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับกฎกระทรวงจำนวน 2 ฉบับ คือ

1. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2562 (เช่น การขอคัดและรับรองสาเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนตาย ฉบับละ 10 บาท การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ ฉบับละ 20 บาท)

 2. กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2562 เช่น การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ ฉบับละ 20 บาท

"เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล นำเทคโนโลยีระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการการทะเบียนราษฎรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ ลดการใช้เอกสาร ลดพื้นที่และประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บเอกสาร และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ที่สำคัญคือลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขอรับบริการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับประชาชน และเร่งสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวกับการให้บริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลและการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว" น.ส.ทิพานัน กล่าว


ภาพจาก : AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง