TNN online ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามสถานศึกษาไล่ออกนักเรียน-นักศึกษาที่ "ตั้งครรภ์"

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามสถานศึกษาไล่ออกนักเรียน-นักศึกษาที่ "ตั้งครรภ์"

 ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามสถานศึกษาไล่ออกนักเรียน-นักศึกษาที่ ตั้งครรภ์

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง ห้ามสถานศึกษาไล่ออกนักเรียน-นักศึกษาที่ "ตั้งครรภ์" เช็กรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง ห้ามสถานศึกษาไล่ออกนักเรียน-นักศึกษาที่ "ตั้งครรภ์" เช็กรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงกําหนดประเภทของสถานศึกษา และการดําเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


“ข้อ 7 สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา ตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น”


หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ถูกสถานศึกษาให้ย้ายสถานศึกษาโดยมิได้สมัครใจ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดําเนินการของสถานศึกษา เพื่อเป็นการคุ้มครองวัยรุ่นซึ่งตั้งครรภ์ขณะที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ให้มีสิทธิได้รับการศึกษาในสถานศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
ภาพจาก AFP/TNN Onlineข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง