TNN online ผบ.ทร. แจกของบรรเทาทุกข์ แก่ ปชช. ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย

TNN ONLINE

สังคม

ผบ.ทร. แจกของบรรเทาทุกข์ แก่ ปชช. ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย

ผบ.ทร. แจกของบรรเทาทุกข์ แก่ ปชช. ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 13.30 น. พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ ตลอดจนอุปนายกและกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันธาตุ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 13.30 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ ตลอดจนอุปนายกและกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันธาตุ  ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  เพื่อแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่

ผบ.ทร. แจกของบรรเทาทุกข์ แก่ ปชช. ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดพระเกียรติกองทัพเรือเพื่อสังคม ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ซึ่งกองทัพเรือโดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือได้จัดให้มีขึ้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพเรือ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ 

ผบ.ทร. แจกของบรรเทาทุกข์ แก่ ปชช. ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย

โดยสถานที่ในการจัดกิจกรรมได้แก่ โรงเรียนบ้านสันธาตุ .โยนก .เชียงแสน .เชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 4 และ วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 10.00 -  15.00 มีการปฏิบัติที่สำคัญได้แก่ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การมอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพ การให้บริการทางการแพทย์ การให้บริการตัดผมการให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  


มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยประชาชนที่ประสบภัยหนาวและมีฐานะยากจน ในพื้นที่ บ้านเชียงแสนน้อย หมู่ 7 ตำบลเวียง,  บ้านท่าขันทอง หมู่ 3 ตำบลบ้านแซวบ้านสบกก หมู่ตำบลบ้านแชวบ้านสบคำ หมู่ 5  ตำบลเวียงบ้านสันธาตุ หมู่ตำบลโยนกบ้านสันธาตุ หมู่ 9 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย   โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งมอบ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสันธาตุ โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง โรงเรียนโยนกวิทยา และโรงเรียนบ้านดอยจัน 

ผบ.ทร. แจกของบรรเทาทุกข์ แก่ ปชช. ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย

อนึ่ง ด้วยวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือได้เทิดพระเกียรติและขนานนามพระองค์เป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และกำหนดให้วันที่19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันอาภากร” โดยในวันที่19 พฤษภาคม 2566 นี้ จะเป็นวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี กองทัพเรือ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในส่วนของกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึง 19 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วย


1. กิจกรรมร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์นำเข้าสู่การจัดกิจกรรม 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยมีการจัดพิธีเปลี่ยนธงราชนาวี เปลี่ยนธงพระยศ การติดตราสัญลักษณ์ “100 ปี วันสิ้นพระชนม์ฯ” กิจกรรมแปรขบวนและถ่ายภาพกำลังทางเรือ และกิจกรรมร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ ในพื้นที่หลัก  เขาแหลมปู่เจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับพื้นที่อื่น  ของ ทรและพื้นที่ ศรชล.จังหวัดทั้ง 23 จังหวัด พื้นที่ที่มีศาล พระรูป และพระอนุสาวรีย์ ตั้งอยู่ 

ผบ.ทร. แจกของบรรเทาทุกข์ แก่ ปชช. ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย

2. กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตร กิจกรรมจิตอาสาบูรณะศาล พระรูป และพระอนุสาวรีย์ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมบริการประชาชน กิจกรรมหน่วยแพทย์หมอพรเคลื่อนที่ กิจกรรมแสดงดนตรี กิจกรรมแสดงแสงสีเสียง โดยจัดขึ้น  บริเวณหนองตะเคียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


3. กิจกรรมกองทัพเรือเพื่อประชาชน (CSR) ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ จำนวน 5 ครั้ง ใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 3 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง โดยจัดหน่วยแพทย์หมอพรเคลื่อนที่ทั้งทางบกและทางน้ำ การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ และการจัดนิทรรศการแสดงพระประวัติฯ 

ผบ.ทร. แจกของบรรเทาทุกข์ แก่ ปชช. ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย

4. การปรับปรุงบูรณะศาล พระรูป และพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เปลี่ยนธงราชนาวี และธงพระยศ 270 ศาล ทั่วประเทศ


5. กิจกรรมสวนสนามทางทะเล โดยการจัดกำลังทางเรือจากกองทัพเรือ ร่วมกับไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล(ทสปช.ในทะเลเรือประมง และภาคเอกชน ร่วมสวนสนามทางทะเลในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 2 และทัพเรือภาคที่ 3 ในวันที่ 4 มีนาคม 2566


6. การจัดทำหนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฉบับ 2 ภาษา การจัดนิทรรศการ และการเสวนาวิชาการ

ผบ.ทร. แจกของบรรเทาทุกข์ แก่ ปชช. ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย

7. กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ  โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


8. กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ วันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยมีพิธีเปิดกระโจมไฟ และเรือนหมอพร การแสดงกำลังทางเรือ พิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ การแสดงแสงสีเสียง และการแสดงต่าง  ของจังหวัดชุมพร  หาดทรายรี จังหวัดชุมพร รวมทั้งมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 1ทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 3 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง


ผบ.ทร. แจกของบรรเทาทุกข์ แก่ ปชช. ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย


ภาพ / ข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง