TNN online ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพมหานครจำนวนประชากรมากที่สุด ขณะที่สมุทรสงครามน้อยที่สุด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ทั่วประเทศมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน 

- สัญชาติไทย 65,106,481 คน 

แยกเป็นชาย 31,755,032 คน หญิง 33,351,449 คน 

- ไม่ได้เป็นสัญชาติไทย จำนวน 983,994 คน

- กรุงเทพมหานคร มีจำนวนประชากรมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 5,494,932 คน 

- จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด รวมทั้งสิ้น 189,453 คน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร

คลิกอ่านฉบับเต็ม จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง