TNN online "นิด้าโพล" เผยผลสำรวจความเห็นปชช. ต่อความเชื่อมั่นองค์กรตำรวจ

TNN ONLINE

สังคม

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจความเห็นปชช. ต่อความเชื่อมั่นองค์กรตำรวจ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความเห็นปชช. ต่อความเชื่อมั่นองค์กรตำรวจ

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจความเห็นปชช. ต่อความเชื่อมั่นองค์กรตำรวจ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 18-20 มกราคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0จากการสำรวจเมื่อถามถึงความรู้สึกหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 35.65 ระบุว่า ค่อนข้างหวาดกลัว รองลงมา ร้อยละ 33.51 ระบุว่า หวาดกลัวมาก ร้อยละ 17.63 ระบุว่า ไม่ค่อยหวาดกลัว และร้อยละ 13.21 ระบุว่า หวาดกลัวน้อย
ด้านประเภทคดีอาชญากรรมที่ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 40.46 ระบุว่า คดีอาชญากรรมออนไลน์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ หลอกลวงขายของออนไลน์ รองลงมา ร้อยละ 24.66 ระบุว่า คดียาเสพติด เช่น ซื้อ ขาย หรือเสพยาเสพติด หลอนจากการเสพยา ร้อยละ 15.27 ระบุว่า คดีฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 9.00 ระบุว่า คดีฉ้อโกงประชาชน เช่น การหลอกลงทุน การเล่นแชร์ ร้อยละ 5.42 ระบุว่า คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ เช่น ข่มขืน อนาจาร และร้อยละ 5.19 ระบุว่า คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ รีดเอาทรัพย์

ส่วนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการนำเสนอข่าวหรือการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 39.01 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น รองลงมา ร้อยละ 26.72 ระบุว่า เชื่อมั่นน้อย ร้อยละ 25.34 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น และร้อยละ 8.93 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก

เมื่อถามถึงการใช้บริการบนสถานีตำรวจของประชาชนในรอบ 1 ปี พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 80.23 ระบุว่า ไม่เคยใช้บริการ ขณะที่ ร้อยละ 19.77 ระบุว่า เคยใช้บริการ ซึ่งตัวอย่างที่ระบุว่า เคยใช้บริการ (จำนวน 259 หน่วยตัวอย่าง) ร้อยละ 34.75 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ รองลงมา ร้อยละ 22.78 ระบุว่า พอใจมาก ร้อยละ 22.01 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ และร้อยละ 20.46 ระบุว่า พอใจน้อย
ด้านสายงานของตำรวจที่ประชาชนชื่นชอบ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 29.08 ระบุว่า ด้านการสืบสวนอาชญากรรม เช่น ฝ่ายสืบสวนนอกเครื่องแบบ เสาะหาพยานหลักฐาน จับกุมคนร้าย รองลงมา ร้อยละ 27.02 ระบุว่า ด้านการจัดการจราจร ร้อยละ 22.06 ระบุว่า ด้านการป้องกันและปราบปราม เช่น สายตรวจ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ฝากบ้านไว้กับตำรวจ ร้อยละ 12.83 ระบุว่า ไม่ชื่นชอบการปฏิบัติงานของตำรวจในสายงานใดเลย และร้อยละ 9.01 ระบุว่า ด้านการสอบสวน เช่น รับแจ้งความ รับแจ้งเอกสาร อำนวยความเป็นธรรมในการดำเนินคดี
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงลักษณะตำรวจที่ดีในมุมมองของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 37.18 ระบุว่า มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รองลงมา ร้อยละ 25.73 ระบุว่า ทำงานรวดเร็ว เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 17.86 ระบุว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ในการให้บริการประชาชน ร้อยละ 11.53 ระบุว่า บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ร้อยละ 3.74 ระบุว่า สามารถควบคุมอารมณ์

และการแก้ไขสถานการณ์ได้ดี ร้อยละ 2.05 ระบุว่า มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน และร้อยละ 1.91 ระบุว่า มีบุคลิกภาพ 

มีความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดี

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 12.90 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.79 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.93 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.64 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.74 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 96.26 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.90 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.84 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ

ตัวอย่าง ร้อยละ 34.97 สถานภาพโสด ร้อยละ 62.82 สมรส และร้อยละ 2.21 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 26.56 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 34.12 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.56 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 27.41 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 4.35 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 10.23 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.50 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.76 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 11.68 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.66 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 22.37 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 5.80 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 23.82 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 20.69 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 27.18 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.54 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 5.57 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 3.51 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.69 ไม่ระบุรายได้


นิด้าโพล เผยผลสำรวจความเห็นปชช. ต่อความเชื่อมั่นองค์กรตำรวจ


นิด้าโพล เผยผลสำรวจความเห็นปชช. ต่อความเชื่อมั่นองค์กรตำรวจ
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง