TNN online สิ้น “หลวงปู่สมุทร”เกจิดังลพบุรี ละสังขารอย่างสงบ

TNN ONLINE

สังคม

สิ้น “หลวงปู่สมุทร”เกจิดังลพบุรี ละสังขารอย่างสงบ

สิ้น “หลวงปู่สมุทร”เกจิดังลพบุรี ละสังขารอย่างสงบ

อดีดเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน หรือวัดเขาจีนแล เกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือได้มรณภาพลงด้วยโรคปอดอักเสบ ทางศิษยานุศิษย์ได้จัดเตรียมสถานที่รับน้ำหลวงสรงศพพระราชทาน

พระราชสังวรญาณ หรือหลวงปู่สมุทร อธิปญฺโญฺ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี - สระบุรี (ธรรมยุต)และอดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน หรือวัดเขาจีนแล ลพบุรี มรณภาพลงแล้วด้วยอาการสงบจากโรคปอดอักเสพ ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งจะได้มีการประกอบพิธีอัญเชิญสรีระร่างมายังศาลาสัจจธรรม ภายในวัดเวฬุวัน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี ในเวลา 12.00 นาฬิกา วันที่ 18 มกราคม 2566 เพื่อให้พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร ญาติโยมสาธุชน สรงน้ำศพ และในเวลา 17.00 นาฬิกา จะได้ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ โดยในวันนี้ได้มีทางคณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และศิษยานุศิษย์ ได้เร่งทำความสะอาด ปรับสถานที่ในการประกอบพิธี สำหรับพระราชสังวรญาณ หรือหลวงปู่สมุทร อธิปญฺโญฺ เกิดที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ปี พ.ศ.2476 เป็นบุตร คนที่ 7 พออายุ 22 ปี ได้อุปสมบท จากนั้นได้ศึกษาอบรมกรรมฐานจากพระเถระในบรรดาศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จนในปี พ.ศ.2506 ได้จาริกธุดงค์ มายังเขาจีนแล ลพบุรี และ ได้ก่อตั้งสร้างวัดขึ้น และปี พ.ศ.2507 หลวงปู่สมุทรได้รับเป็นเจ้าอาวาส โดยสร้างพระพุทธรูปบนเขาจีนแลเสร็จสมบรูณ์ จากที่หลวงปู่ได้สร้างไว้ในบวรพระพุทธศาสนาโดยสมบรูณ์บริบรูณ์ ผู้เพียงพร้อม ด้วยศีลจารวัตรอันงดงาม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้า เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสังวรญาณ วิ. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี-สระบุรี (ธรรมยุติ) ทั้งนี้พระราชสังวรญาณ หรือหลวงปู่สมุทร อธิปญฺโญฺ เป็นที่เคารพนับถือของพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร ญาติโยมสาธุชน และถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งวัดเขาจีนแล


สิ้น “หลวงปู่สมุทร”เกจิดังลพบุรี ละสังขารอย่างสงบ


สิ้น “หลวงปู่สมุทร”เกจิดังลพบุรี ละสังขารอย่างสงบ
ข่าวแนะนำ