TNN online โอนเงิน 18 ม.ค. ก.พาณิชย์เคาะแล้วประกันรายได้ข้าว

TNN ONLINE

สังคม

โอนเงิน 18 ม.ค. ก.พาณิชย์เคาะแล้วประกันรายได้ข้าว

โอนเงิน 18 ม.ค. ก.พาณิชย์เคาะแล้วประกันรายได้ข้าว

กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง ได้พิจารณาราคาเกณฑ์การจ่ายประกันรายได้ข้าว งวดที่ 14 แล้ว ซึ่งพร้อมโอนเงินให้แก่เกษตรกรในวันที่ 18 ม.ค.นี้

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 งวดที่ 14 สำหรับเกษตรกรกว่า 4 พันราย ที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 7-13 ม.ค. 66 


โดยมีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและส่วนต่างชดเชย ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 14,139.99 บาท ชดเชยตันละ 860.01 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 12,040.14 บาท  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,540.74 บาท ชดเชยตันละ 459.26 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,348.16 บาท ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,949.63 บาท ชดเชยตันละ 50.37 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 1,511.10 บาท


ทั้งนี้ ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางอ้างอิงงวดนี้สูงกว่าราคาประกัน จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้ 


สำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 18 ม.ค. 2566 ขณะที่ผลการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ณ วันที่ 11 ม.ค. 2566 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว ในงวดที่ 1-13 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวภายในวันที่ 6 ม.ค. 2566 จำนวน 2.575 ล้านครัวเรือน


ส่วนในกรณีโอนเงินไม่สำเร็จ จากปัญหาด้านบัญชีเงินฝาก ทางธ.ก.ส. ได้มีการติดตามแก้ไขปัญหาไประดับหนึ่งแล้ว ทำให้ยอดการโอนเงินให้เกษตรกรไม่สำเร็จลดลง อย่างไรก็ดี หากติดปัญหาขอให้เกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝากและติดต่อกับ ธ.ก.ส เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการ เช่น กรณีปัญหา ชื่อ-สกุล ไม่ตรง บัญชีปิด บัญชีถูกอายัด หรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรติดต่อเปิดบัญชีใหม่ เพื่อ ธ.ก.ส.จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง