TNN online พม. จับมือ CPF มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ใช้ชีวิตโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย

TNN ONLINE

สังคม

พม. จับมือ CPF มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ใช้ชีวิตโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย

พม. จับมือ CPF มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ใช้ชีวิตโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย

พม. ร่วมมือกับ CPF มุ่งพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้มีการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานงานแถลงข่าวความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่พลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ระหว่างกระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

พม. จับมือ CPF มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ใช้ชีวิตโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยมีการพัฒนากลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสถานรองรับให้ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์  การส่งเสริมด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ และการพัฒนาทักษะชีวิตในทุกมิติ เพื่อสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสำคัญ อาทิ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภายใต้ครอบครัวอุปการะและชุมชนวัฒนธรรม โครงการ “ปัญญาภิวัฒน์สานฝันสู่อาชีพ” และการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการ “ต้นทุนชีวิตพิชิตฝันด้านอาชีพ” เป็นต้น

พม. จับมือ CPF มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ใช้ชีวิตโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย

สำหรับปี 2566 กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ร่วมมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ในการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้มีการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย (Digital Literacy) โดยดำเนินการผ่านการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของกระทรวง พม. และสภาเด็กและเยาวชน อีกทั้งสนับสนุนบทเรียนออนไลน์ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุดดิจิทัลของกระทรวง พม. (E - Library)  ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2566 ที่มีวันเด็กแห่งชาติ อีกทั้งจะได้ขยายผลการดำเนินโครงการดังกล่าวให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

พม. จับมือ CPF มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ใช้ชีวิตโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย

ด้านนางสาวพิมลรัตน์ กล่าวว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ของกระทรวง พม. ถือว่าตอบโจทย์ตามนโยบาย CPF  คือ ปรัชญา 3 ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร

สร้างความร่วมมือกับพม.สู่ของขวัญวันเด็ก 2566 ด้วยการจัดอบรมแบบ Workshop จำนวน 2 รุ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เป็นต้นแบบและกระจายความรู้ไปสู่เด็กและเยาวชนในสังคม ได้รู้จักการพัฒนาต่อยอด การใช้สื่อที่ถูกวิธี และรู้วิธีแยกแยะว่าข้อมูลจริงหรือเท็จ ไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรทางไซเบอร์ อีกทั้งยังนำไปต่อยอดในการผลิตสื่อและประกอบอาชีพได้จริงอีกด้วยที่มาข้อมูล : รัฐบาลไทย (Royal Thai Goverment)

ที่มาภาพ : รัฐบาลไทย (Royal Thai Goverment)


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง