TNN online วันครู 2566 หยุดไหม? ตรงกับวันไหน มีความสำคัญอย่างไร

TNN ONLINE

สังคม

วันครู 2566 หยุดไหม? ตรงกับวันไหน มีความสำคัญอย่างไร

วันครู 2566 หยุดไหม? ตรงกับวันไหน มีความสำคัญอย่างไร

วันครู 2566 หยุดไหม? ตรงกับวันไหน มีความสำคัญเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน ทำให้ทุกคนเป็นคนดีมีวิชาความรู้

วันครู 2566 หยุดไหม? ตรงกับวันไหน มีความสำคัญอย่างไร


รู้หรือไม่ วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอน ทำให้ทุกคนเป็นคนดีมีวิชาความรู้ ซึ่งถือเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก


ครู มีความสำคัญอย่างไร


ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนหรือผู้ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ศิษย์ ซึ่งคำว่าครูมาจากคำว่า ครุ ที่แปลว่า หนัก หมายถึง ความรับผิดชอบในการสั่งสอนของครูเป็นภาระอันใหญ่ยิ่งที่หนักหนาสาหัส ในการสั่งสอนให้ศิษย์เป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม


นอกจากพ่อและแม่ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุด ครู ก็ทำหน้าที่คล้ายกับพ่อแม่ เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้ความรัก ความเอาใจใส่ และความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน


ประวัติความเป็นมาวันครู มีที่มาอย่างไร


วันครู ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 หลังจากได้มีการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2488 โดยระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา” เป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวให้ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้ และความสามัคคีของครู 
บทสวดไหว้ครู


(ผู้นำสวดกล่าว) ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา


(นักเรียนสวดพร้อมกัน ทำนองสรภัญญะ)


 ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพาคณาจารย์


ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา


ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา


แก่ข้าในกาลปัจจุบัน


ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์


ด้วยใจนิยมบูชา


ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา


ปัญญาให้เกิดแตกฉาน


ศึกษาสาเร็จทุกประการ อายุยืนนาน


อยู่ในศีลธรรมอันดี


ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี


แก่ชาติและประเทศไทยเทอญฯ


(ผู้นำสวด) ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง4 ดอกไม้สำหรับไหว้ครู


ข้าวตอก ดอกมะเขือ ดอกเข็ม และหญ้าแพรก


1. ดอกเข็ม  เป็นสัญลักษณ์แทนความแหลมคมประดุจเข็ม เปรียบดังสติปัญญาที่มีความเฉียบคมราวเข็ม 

2. ดอกมะเขือ เป็นสัญลักษณ์แทนความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ เป็นคนซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน

3. ข้าวตอก เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ

4. หญ้าแพรก  เป็นสัญลักษณ์แทนความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว และความอดทน เพราะแม้ต้องอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง หรือโดนเหยียบย่ำ แต่หญ้าแพรกก็จะไม่ตายที่มาภาพ : แฟ้มภาพ TNNOnline 

ที่มาข้อมูล : wikipedia

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง