TNN online วันนี้วันอะไร วันท้องถิ่นไทย ตรงดับวันที่ 18 มีนาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันท้องถิ่นไทย ตรงดับวันที่ 18 มีนาคม

วันนี้วันอะไร วันท้องถิ่นไทย ตรงดับวันที่ 18 มีนาคม

วันท้องถิ่นไทยตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี

วันนี้วันอะไร วันท้องถิ่นไทย ตรงดับวันที่ 18 มีนาคม

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 18 มีนาคมเป็น “วันท้องถิ่นไทย” ซึ่งวันนี้มาจากการที่จังหวัดสมุทรสาครได้จัดงานประเพณี 18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย


จุดเริ่มต้นวันท้องถิ่นไทย


วันท้องถิ่นไทย มีจุดเริ่มต้นมากจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีพระราชดําริที่จะกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ พระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. (รัตนโกสินทร์ศกที่) ๑๑๖ ขึ้น หลังที่ทรงส่งคนไปศึกษาดูงานการปกครองในแถบประเทศยุโรป และได้เริ่มทําการทดลองศึกษาขึ้นในกรุงเทพมหานคร สุขาภิบาลนี้ ในชั้นต้นให้มีหน้าที่ทําลายขยะมูลฝอย การจัดเก็บที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะของประชาชนคนทั่วไป จัดการห้ามต่อไป โดยภายหน้าอย่าได้ปลูกสร้างหรือซ่อมโรงเรือนที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรค ขนย้ายสิ่งโสโครกและสิ่งรําคาญของมหาชนไปให้พ้นเสีย 


การบริหารงานของสุขาภิบาลกรุงเทพฯ นี้ ดําเนินการโดยข้าราชการทั้งหมด โดยมีเสนาบดีกระทรวงนครบาลเป็นผู้กําหนด เมื่อพิจารณารูปแบบการปกครองแล้ว จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.๑๑๖ เป็นการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนมิได้มีส่วนร่วมแต่อย่างใด เป็นการดําเนินการโดยข้าราชการและใช้จ่ายงบประมาณจากส่วนกลาง


ทั้งนี้ ปัจจุบันสุขาภิบาลท่าฉลอมในอดีต คือเทศบาลท่าฉลอมในปัจจุบันนั่นเอง

 

ที่มาข้อมูล : tambonbansong

ที่มาภาพ : AFP

 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง