TNN online วันนี้วันอะไร 14 มกราคม ตรงกับ “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ”

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร 14 มกราคม ตรงกับ “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ”

วันนี้วันอะไร 14 มกราคม ตรงกับ “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ”

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็นวันแห่งการรณรงค์หยุดการตัดไม้ทำลายป่าและปลูกป่าทดแทนต้นไม้ที่เสียไป

วันนี้วันอะไร 14 มกราคม ตรงกับ “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ”

รู้หรือไม่ ป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ เป็นทั้งประโยชน์แก่ประชาชนและทุกสิ่งบนโลก ป่าไม้ช่วยรักษาสมดุลของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 14 มกราคมเป็น วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้แก้ไจปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงรู้ซึ้งถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากตัดไม้ทำลายป่า


วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ มีความเป็นมาอย่างไร


วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ เริ่มต้นขึ้นจากการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2484 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยสั่งให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลง หลังจากที่เกิดเหตุวาตภัยครั้งใหญ่จากพายุเกย์ที่จังหวัดชุมพร เมื่อ พ.ศ. 2531 โดยเฉพาะที่ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจากเหตุวาตภัยในครั้งนั้นทำให้ประชาชนได้รับความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน


ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สั่งการให้สัมปทานหวงห้ามทุกชนิด ยกเว้ยแต่สัมปทานทำไม้ป่าชายเลน ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยให้ทุกสัมปทานสิ้นสุดลงทั้งแปลง จนทำให้การทำไม้สัมปทาน 276 ป่า เนื้อที่ 96,728,981 ไร่ยุติลงโดยสิ้นเชิง และทำให้ต้นไม้ในป่าสัมปทานไม่ถูกตัดฟัน สามารถอนุรักษ์ป่าไม้สำหรับใช้สอยในอนาคตได้เพิ่มขึ้น


ทั้งนี้ รัฐบาลจึงพิจารณาแล้วว่าภัยธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจนเสียหายเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับประเทศและตระหนักและเข้าใจถึงความอันตรายของการตัดไม้ทำลายป่า จึงอนุมัติให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ


ที่มาข้อมูล : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ