TNN online คนมอง ‘เสรีพิศุทธ์’ เป็นประธานกมธ.ป.ป.ช.ที่แข็งแกร่ง-มีจุดยืน

TNN ONLINE

การเมือง

คนมอง ‘เสรีพิศุทธ์’ เป็นประธานกมธ.ป.ป.ช.ที่แข็งแกร่ง-มีจุดยืน

คนมอง ‘เสรีพิศุทธ์’ เป็นประธานกมธ.ป.ป.ช.ที่แข็งแกร่ง-มีจุดยืน

นิด้าโพลเผยผลสำรวจประชาชนต่อปัญหาในกรรมาธิการป.ป.ช. แนะควรหยุดทะเลาะกัน หันมาทำงานให้ประชาชน ยกพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เป็นประธานกรรมาธิการที่แข็งแกร่ง มีจุดยืน

วันนี้ (01ธ.ค.62) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปัญหาในกรรมาธิการ ปปช. สภาผู้แทนราษฎร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,257 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับปัญหาในกรรมาธิการ ปปช. สภาผู้แทนราษฎร การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อความขัดแย้งในกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  สภาผู้แทนราษฎร พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.71 ระบุว่า น่าเบื่อ ควรหยุดทะเลาะกัน หันมาทำงานให้ประชาชนได้แล้ว รองลงมา ร้อยละ 24.74 ระบุว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธานกรรมาธิการที่แข็งแกร่ง มีจุดยืน ร้อยละ 12.33 ระบุว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธานกรรมาธิการที่แข็งกร้าวเกินไป ร้อยละ 10.50 ระบุว่า ประธานฯ เสนอแต่เรื่องเดิม ๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชน เช่น เรื่องการถวายสัตย์ของนายกฯ ร้อยละ 9.71 ระบุว่า กรรมาธิการที่มีอายุน้อยบางคน ไม่มีสัมมาคารวะในการพูดกับประธานฯ ที่มีอาวุโสมากกว่า ร้อยละ 6.68 ระบุว่า ประธานฯ ยึดมั่นในความถูกต้อง เสนอให้กรรมาธิการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ร้อยละ 4.46 ระบุว่า ประธานฯ ไม่มีวุฒิภาวะในการโต้เถียงกับ กรรมาธิการที่มีอายุน้อยกว่า ร้อยละ 4.06 ระบุว่า กรรมาธิการบางคนสนใจแต่จะปลดประธานฯ ไม่ทำอย่างอื่นเลย ร้อยละ 1.27 ระบุว่า กรรมาธิการบางคนจำเป็นต้องเสนอปลดประธานฯ เพื่อให้การทำงานของกรรมาธิการไปต่อได้ และร้อยละ 3.66 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปลี่ยนประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส)พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.57 ระบุว่า ไม่ควรเปลี่ยนประธานฯ รองลงมา ร้อยละ 34.77 ระบุว่า ควรเปลี่ยนประธานฯ ร้อยละ 17.18 ระบุว่า ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.48 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

เมื่อถามถึงระดับความขัดแย้ง หากมีการเปลี่ยนประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.38 ระบุว่า ความขัดแย้งในกรรมาธิการจะยังคงเหมือนเดิม รองลงมา ร้อยละ 24.82 ระบุว่า ความขัดแย้งในกรรมาธิการจะลดลง ร้อยละ 15.04 ระบุว่า ความขัดแย้งในกรรมาธิการจะมากขึ้น ร้อยละ 13.05 ระบุว่า ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.71 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

คนมอง ‘เสรีพิศุทธ์’ เป็นประธานกมธ.ป.ป.ช.ที่แข็งแกร่ง-มีจุดยืน

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง