TNN online มติเอกฉันท์ ‘กกต.’ คดี ‘ธนาธร’ ปล่อยกู้อนาคตใหม่

TNN ONLINE

การเมือง

มติเอกฉันท์ ‘กกต.’ คดี ‘ธนาธร’ ปล่อยกู้อนาคตใหม่

มติเอกฉันท์ ‘กกต.’ คดี ‘ธนาธร’ ปล่อยกู้อนาคตใหม่

วันที่ 19  พฤศจิกายน 2562  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมพิจารณาสำนวนการสืบสวน กรณี มีผู้กล่าวหาว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินของตนเอง ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อพรรคการเมืองต่อปี

ในการนี้ คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ได้ดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทุกประการแล้ว    มติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ปรากฏข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป  โดยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหา หรือ ข้อโต้แย้งได้เคยเรียกเอกสารดังกล่าวแล้ว แต่พรรคอนาคตใหม่ ไม่ได้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งแต่อย่างใด 

มติเอกฉันท์ ‘กกต.’ คดี ‘ธนาธร’ ปล่อยกู้อนาคตใหม่

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง