TNN online นายกฯ ยินดีเกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร รัฐบาลจะเร่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

TNN ONLINE

การเมือง

นายกฯ ยินดีเกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร รัฐบาลจะเร่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

นายกฯ ยินดีเกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร รัฐบาลจะเร่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

นายกฯ ยินดีพี่น้องเกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ย้ำรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

นายกฯ ยินดีพี่น้องเกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ย้ำรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว


วันที่ 15 มกราคม 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล ในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดังนี้

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวในนามของรัฐบาล ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน โดยพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ ให้เป็นโฉนด เพื่อสามารถนำไปต่อยอด ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดิน และอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

 

นายกรัฐมนตรีขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม โฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรที่สำเร็จนี้ เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล ซึ่งมีโฉนดเพื่อการเกษตร แล้วจำนวน 2.1 ล้านไร่ และรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ นำมาซึ่ง อาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

 

“ผมให้ความมั่นใจครับว่า รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุขต่อไปครับ” นายกรัฐมนตรี กล่าว
ภาพจาก รัฐบาลไทยข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง