TNN online รัฐบาลเชื่อนายกฯ แถลงงบรายจ่ายปี 2567 ต่อรัฐสภา แยกตามยุทธศาสตร์ ชัดเจน ครบถ้วน

TNN ONLINE

การเมือง

รัฐบาลเชื่อนายกฯ แถลงงบรายจ่ายปี 2567 ต่อรัฐสภา แยกตามยุทธศาสตร์ ชัดเจน ครบถ้วน

รัฐบาลเชื่อนายกฯ แถลงงบรายจ่ายปี 2567 ต่อรัฐสภา แยกตามยุทธศาสตร์ ชัดเจน ครบถ้วน

รัฐบาลเชื่อมั่นนายกฯ แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อรัฐสภา แยกแยะตามยุทธศาสตร์ ชัดเจน ครบถ้วน

รัฐบาลเชื่อมั่นนายกฯ แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อรัฐสภา แยกแยะตามยุทธศาสตร์ ชัดเจน ครบถ้วน 


วันนี้ (3 ม.ค. 67) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงการแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อสภาผู้แทนราษฎรของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี 


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้แถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 อย่างครบถ้วน โดยได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมทั้งการเมืองการปกครอง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ได้แก่ ความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 


นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า จะดำเนินงานตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ ใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงทุนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของประเทศ และเป็นไปตามกฎหมาย


โฆษกรัฐบาลเชื่อมั่นว่า นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลได้พิจารณาการบริหารงบประมาณนี้เป็นอย่างดี โดยจะนำเงินงบประมาณมาดำเนินนโยบายในระยะสั้น และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 


“นายกรัฐมนตรีแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 อย่างครบถ้วน ครอบคลุม ระบุความจำเป็น เหตุผล ตามการกำหนดยุทธศาสตร์ ระบุแยกแยะตามยุทธศาสตร์ ชัดเจน ครบถ้วน โดยโฆษกรัฐบาลเชื่อว่า รัฐบาลจะดำเนินการบริหารประเทศได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขอให้เข้าใจบทบาทของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก” นายชัย กล่าว

ภาพจาก รัฐบาลไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง