TNN online อีกจังหวัด! "ปทุมธานี"ปิดพื้นที่เสี่ยง 14 วัน

TNN ONLINE

ภูมิภาค

อีกจังหวัด! "ปทุมธานี"ปิดพื้นที่เสี่ยง 14 วัน

อีกจังหวัด! ปทุมธานีปิดพื้นที่เสี่ยง 14 วัน

เพื่อความปลอดภัย หยุดการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด ปทุมธานี ประกาศสั่งปิดพื้นที่เสี่ยง 14 วัน

 19 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่จังหวัดนนทบุรีประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงเป็นเวลา 14 วัน ล่าสุดนายพินิจ บุญเลิศ พ่อเมืองปทุมธานี มีประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ออกมาเช่นกัน ดังนี้

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการ สำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว จังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว มีความหนาแน่นของประชากรสูงถือเป็นปัจจัย เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 25631. ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31มีนาคม 2563 ดังนี้

1.1 สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ เว้นแต่การให้บริการดังกล่าว ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

1.2 สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวใน สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

1.3. สถานบันเทิงและสถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงละคร)

1.4 สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย

1.5 สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

2.ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลาย ดังนี้

2.1 สนามกีฬา

2.2 สนามมวย

2.3 สถานที่เล่นการพนันชนไก่

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดปทุมธานีโดยเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)

 

ประกาศ ณ วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง