TNN ภัยคุกคามเยาวชนไทย กับการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

TNN

InfoGraphic

ภัยคุกคามเยาวชนไทย กับการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

ภัยคุกคามเยาวชนไทย กับการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

จากการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า กลุ่ม “วัยรุ่นและเยาวชน” อายุ 15-24 ปี มีอัตราการสูบ “บุหรี่” สูงสุดในภาคใต้ถึง 22.4%

จากข้อมูลการสำรวจของสำนักสถิติแห่งชาติ ประจำปี 2564  พบว่าประชากรที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 78,742 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของกลุ่มตัวอย่าง จากจำนวนดังกล่าว เกินครึ่งของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นกลุ่มเยาวชน โดยมีอายุระหว่าง 15-24 ปี จากความเข้าใจและทัศนคติของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า พบว่าร้อยละ 57.9 เชื่อว่าอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าน้อยกว่าบุหรี่มวน  รองลงมากลุ่มที่เชื่อว่าอันตรายเท่ากัน ร้อยละ 34.5 และกลุ่มที่เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าบุหรี่มวนมี ร้อยละ 7.6 เท่านั้น


รายงานจากทั่วโลกยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีพิษและเป็นอันตราย “มากกว่า” บุหรี่แบบธรรมดาในหลายแง่มุม เช่น ไอความร้อนที่สูงมากสามารถทำลายเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจ องค์กรอนามัยโลก (World Health Organization) ออกประกาศว่า บุหรี่ไฟฟ้า “ไม่ใช่” ทางเลือกในการเลิกสูบบุหรี่ภัยคุกคามเยาวชนไทย กับการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า


ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ , สุขภาพไทย

ข่าวแนะนำ