TNN online นโบายเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทย ชู 2 เรื่องหลัก รักษามะเร็งและโรคไตฟรี

TNN ONLINE

InfoGraphic

นโบายเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทย ชู 2 เรื่องหลัก รักษามะเร็งและโรคไตฟรี

นโบายเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทย ชู 2 เรื่องหลัก รักษามะเร็งและโรคไตฟรี

อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นทั้งหัวหน้าพรรค และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลปัจจุบัน ให้ความสำคัญด้านสุขภาพประชาชนเป็นพิเศษ 2 เรื่องใหญ่

นโบายเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทย ชู 2 เรื่องหลัก รักษามะเร็งและโรคไตฟรี

1.เครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง ฟรี ทุกจังหวัด 


2. ศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ เป็นนโยบายขับเคลื่อนหลักด้านสาธารณสุข

พรรคภูมิใจไทย มองว่า โรคมะเร็ง และ โรคไต เป็นโรคที่เป็นปัญหาใหญ่ของระบบสาธารณสุขไทย และใช้งบประมาณในการรักษาปีละหลายหมื่นล้านบาท


คนไทย เป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นวันละเกือบ 400 คน หรือ ประมาณ 150,000 คนต่อปี และ เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง วันละ 230 คน หรือ มากกว่า 80,000 คนต่อปี จำนวนมากเป็นการสูญเสีย ที่ไม่ควรจะสูญเสีย

การสูญเสีย เกิดจากการเข้าไม่ถึงการรักษาอย่างทันเวลา เพราะต้องรอคิวการรักษา เป็นเวลานาน เนื่องจากเครื่องฉายรังสี มีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย และ โรงพยาบาลที่มีเครื่องฉายรังสี อยู่ห่างไกล การเดินทางมีปัญหากับผู้ป่วย และครอบครัวที่ต้องมาดูแลผู้ป่วย รวมทั้งมีปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไกล อีกด้วย

การรอเวลารักษานาน และการเดินทางไกล เป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วย ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว จนโรคมะเร็งมีอาการลุกลาม รักษาไม่ได้ผลดี และต้องเสียชีวิตไป

พรรคภูมิใจไทย เห็นปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง เข้าไม่ถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว เป็นปัญหาใหญ่ ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียทางร่างกาย จิตใจ และกระทบต่อรายได้ของผู้ป่วยและครอบครัว อย่างรุนแรง เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข ด้วยการติดตั้งเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง ให้โรงพยาบาลทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 เครื่อง เป็นอย่างน้อย

ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไต ครั้งล่าสุด ของประเทศไทย เมื่อปี 2565 พบว่า คนไทย ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังที่ต้องเข้ารับการรักษามากถึง 11.6 ล้านคน ทุกๆ ปี จะมีผู้ป่วยโรคไต เพิ่มขึ้นมากกว่า 8,000 คน ติดอันดับ 1ใน 5 ของประเทศที่มีผู้ป่วยโรคไต เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในโลก


ปัจจุบัน มีคนไทย มากกว่า 200,000 เป็นผู้ป่วยที่ต้องล้างไต หรือ ฟอกไต หรือ ฟอกเลือด และ รอการเปลี่ยนไต เพื่อจะกลับมามีชีวิตใกล้เคียงปกติ แต่จำนวนเครื่องฟอกไต ยังมีไม่เพียงพอ และ กระจุกอยู่ในจังหวัด ลงไปถึงระดับอำเภอ ไม่มากนัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง