TNN online (คลิป) Save Our Seas (SOS) ตอนที่ 2 “ปูแสม” สิ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบ้านเหนือน้ำ

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) Save Our Seas (SOS) ตอนที่ 2 “ปูแสม” สิ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบ้านเหนือน้ำ

(คลิป) Save Our Seas (SOS) ตอนที่ 2 “ปูแสม” สิ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบ้านเหนือน้ำ

“ปูแสม” สิ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบ้านเหนือน้ำ การอนุรักษ์ป่าชายเลน ของชาวบ้าน ในชุมชนบ้านเหนือน้ำ จ. สุราษฎร์ธานีให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปูแสม ก่อนจะนำ ปูแสม มาแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ทำให้ปูแสม กลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง