TNN online ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยียกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยียกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยียกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยียกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน สู่เป้าหมายองค์กรปลอดอุบัติเหตุ

ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยียกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เดินหน้านโยบาย CPF SHE&En Standard ขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน   สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ก้าวสู่เป้าหมายองค์กรปลอดอุบัติเหตุ  (Zero   Accident)   

ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยียกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน             นายจารุบุตร  เกิดอุดม   ผู้อำนวยการสายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHE&En)  เปิดเผยว่า ซีพีเอฟตระหนักและให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพ  และความปลอดภัยของพนักงานในการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการดำเนินงานภายใต้นโยบายและมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย   สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  (CPF SHE&En Standard)  ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO14001  ISO45001  ISO50001  และข้อกำหนดทั้งในประเทศและระดับสากล ครอบคลุมพนักงานและผู้รับเหมา ทำให้ในปีที่ผ่านมา  สามารถป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน ลดอัตราการบาดเจ็บของพนักงานจนถึงขั้นต้องหยุดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล เดินหน้าสู่เป้าหมายเป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุ (Zero Accident)  

ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยียกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน          บริษัทฯ  ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องจักรให้มีความปลอดภัยสูงสุด ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์เสริมและเครื่องอำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในบ่อบำบัดน้ำเสีย  ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-circuit Television : CCTV) พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง  จัดทำแผนฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่จำเป็นสำหรับ พนักงานและผู้รับเหมา เป็นต้น รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยชีวิต                          

ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยียกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน “ซีพีเอฟ ดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัด มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายสำคัญทั้งการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานหรือผู้รับเหมา และการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยเพื่อก้าวสู่เป้าหมายองค์กรที่ปลอดอุบัติเหตุ” นายจารุบุตร กล่าว ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยียกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน        ปัจจุบัน  สายธุรกิจต่างๆ ของซีพีเอฟ มีการจัดโครงการที่เน้นลดการเกิดอุบัติเหตุ และพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน  เช่น  ธุรกิจไก่ไข่  นำพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-Based Safety)มาใช้ เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จากพฤติกรรมการขับขี่ ธุรกิจไก่เนื้อครบวงจร สร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้พนักงาน โดยพนักงานที่ต้องใช้รถของบริษัทในการปฏิบัติงานต้องผ่านหลักสูตรอบรมการขับขี่รถยนต์เชิงป้องกัน (Defensive Driving) นอกจากนี้   ยังนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการด้าน SHE&En  เช่น  ธุรกิจอาหารสัตว์บกนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ควบคุมการทำงานที่มีความเสี่ยงของพนักงานและผู้รับเหมาผ่านระบบ  Smart  SHE  Platform ซึ่งสามารถติดตามและควบคุมการทำงานผ่านแพลตฟอร์ม มีการติดตั้งเทคโนโลยีการตรวจสอบที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ IoT ส่งข้อมูลเข้าระบบ Real-Time Monitoring แสดงผลสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน  เช่น คุณภาพอากาศ   คุณภาพของน้ำทิ้ง  เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน   และสร้างแพลตฟอร์มจัดการด้านพลังงาน  (Smart Energy Decision)  เพื่อสั่งงานเครื่องจักรและบริหารการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด      

ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยียกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน       นอกจากการจัดอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่จำเป็นสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว  ซีพีเอฟ ยังได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยให้กับสถานศึกษารอบสถานประกอบการ ผ่านการดำเนินโครงการ CPF SHE&En Active Learning และ   โครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา (Safety School) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ถูกต้องด้านการดูแลความปลอดภัย      

ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยียกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน  จากความมุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้กับพนักงาน  ทำให้ฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟ 18  แห่ง  ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณจากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ในโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี 2565   ซึ่งมอบให้กับสถานประกอบการที่สามารถดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้อย่างต่อเนื่อง ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยียกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง