TNN online 76 ปี ครบรอบวิริยะประกันภัย “ทุกความเสี่ยงภัย เราพร้อมเคียงข้างคุณ”

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

76 ปี ครบรอบวิริยะประกันภัย “ทุกความเสี่ยงภัย เราพร้อมเคียงข้างคุณ”

76 ปี ครบรอบวิริยะประกันภัย “ทุกความเสี่ยงภัย เราพร้อมเคียงข้างคุณ”

76 ปี ครบรอบวิริยะประกันภัย องค์กรแห่งความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นธรรม “ทุกความเสี่ยงภัย เราพร้อมเคียงข้างคุณ”

76 ปี ครบรอบวิริยะประกันภัย “ทุกความเสี่ยงภัย เราพร้อมเคียงข้างคุณ”


               นางสุวพร ทองธิว ประธานกรรมการบริหาร และนายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปีแห่งการก่อตั้งบริษัทฯ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองแก่พนักงานและองค์กร ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังให้กับผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย” พร้อมทั้งดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส และอุดมการณ์แห่งการแบ่งปัน มุ่งมั่น และแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยพิธีทำบุญดังกล่าวจัดขึ้น ณ  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  ในโอกาสนี้สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนของวิริยะประกันภัยทั่วประเทศต่างพร้อมใจร่วมกันจัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย


                ตลอดระยะเวลา 76 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย มาที่สั่งสมอย่างยาวนาน มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประกันภัย ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายศูนย์บริการสินไหมทั่วประเทศให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด เหนือสิ่งอื่นใดความสำเร็จเหล่านี้ล้วนมาจากความร่วมมือของผู้เกี่ยวทุกภาคส่วนทั้งลูกค้า ผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดไปถึงคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ดั่งเจตนารมย์ในปี 2566 ที่ว่า วิริยะประกันภัย  “ทุกความเสี่ยงภัย เราพร้อมเคียงข้างคุณ”

ข่าวแนะนำ