TNN online ซีพีเอฟ ชู ศูนย์ FLEC ต้นแบบเปิดโอกาส “เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

ซีพีเอฟ ชู ศูนย์ FLEC ต้นแบบเปิดโอกาส “เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ซีพีเอฟ ชู ศูนย์ FLEC ต้นแบบเปิดโอกาส “เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ซีพีเอฟ ชู ศูนย์ FLEC ต้นแบบเปิดโอกาส “เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ซีพีเอฟ ชู ศูนย์ FLEC ต้นแบบเปิดโอกาส “เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

วันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นทุกปีในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กที่หลายประเทศทั่วโลกให้คำมั่นร่วมมือกันคุ้มครองและปกป้องสิทธิเด็ก ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีเด็กๆ ซึ่งเป็นลูกหลานของแรงงานข้ามชาติจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้ จึงมีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตและเข้าสู่วงจรการใช้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมาย ซีพีเอฟ ชู "ห้องเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัวแรงงานเพื่อนบ้าน" ของศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา หรือ ศูนย์ FLEC เป็นต้นแบบการบูรณาการที่สนับสนุนให้ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในภาคการประมง ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ตอกย้ำเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิเด็กทั้งในองค์กร รวมทั้งในชุมชนและสังคมรอบข้าง

ซีพีเอฟ ชู ศูนย์ FLEC ต้นแบบเปิดโอกาส “เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมจัดตั้งขึ้นศูนย์ FLEC ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อบูรณาการความร่วมมือและผนึกองค์ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ซีพีเอฟ องค์การสะพานปลา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด  เพื่อจัดการและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงที่ฝ่าฝืนและละเมิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU Fishing) ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและครอบครัวแบบครบวงจรครอบคลุมถึงมิติต่างๆ รวมถึง โอกาสทางการศึกษาของ "เด็กข้ามชาติ"  ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิเด็ก และร่วมยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลและประมงไทยปลอดการใช้แรงงานเด็ก

ซีพีเอฟ ชู ศูนย์ FLEC ต้นแบบเปิดโอกาส “เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

นางสาวนาตยา เพชรรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ในฐานะกรรมการศูนย์ FLEC กล่าวว่า หนึ่งในการดำเนินงานหลักของศูนย์ FLEC คือ “ห้องเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัวแรงงานเพื่อนบ้าน”  เป็นความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานแรงงานข้ามชาติได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ช่วยให้เด็กมีความรู้อ่านออกเขียนได้ และมีทักษะอาชีพ เพื่อสนับสนุนให้เด็กข้ามชาติได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบ ตกเป็นเหยื่อของการแรงงานเด็กผิดกฎหมาย

ซีพีเอฟ ชู ศูนย์ FLEC ต้นแบบเปิดโอกาส “เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ห้องเรียนรู้ฯ ตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ท่าสะอ้าน) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี คุณครู “พาตีเมาะ  หะแว” เป็นครูประจำห้องเรียนรู้ฯ เปิดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบและเหมาะสมกับวัยของเด็ก ได้แก่ วัยเด็กเล็ก การเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อเสริมพัฒนาการ  สำหรับเด็กโตจะได้เรียนรู้วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเข้าเรียนในระบบการศึกษาของไทย นอกจากนี้ น้องๆ ยังได้เรียนภาษากัมพูชาจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ FLEC และมีการเรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตและการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การสอนให้เด็กปลูกพืชผักสวนครัวใช้เป็นอาหาร การปรุงอาหารที่ปลอดภัย การคัดแยกขยะ เป็นต้น

ซีพีเอฟ ชู ศูนย์ FLEC ต้นแบบเปิดโอกาส “เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม  

ซีพีเอฟ ชู ศูนย์ FLEC ต้นแบบเปิดโอกาส “เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

นับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ FLEC มีส่วนช่วยลูกหลานแรงงานข้ามชาติรวม 263 คนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ได้เรียนรู้ทักษะการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และมากกว่าร้อยละ 80  สามารถสอบผ่านเกณฑ์ประเมินของศูนย์การเรียนรู้ฯ  นอกจากนี้ มีลูกหลานแรงงานข้ามชาติ 34 คน กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนเทศบาล 1  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อีกด้วย"ซีพีเอฟและศูนย์ FLEC ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และป้องกันปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อให้ "เด็กข้ามชาติ" ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป" นางสาวนาตยากล่าว

ซีพีเอฟ ชู ศูนย์ FLEC ต้นแบบเปิดโอกาส “เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม


ซีพีเอฟ ชู ศูนย์ FLEC ต้นแบบเปิดโอกาส “เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

จากการดำเนินงานเชิงรุกในการคุ้มครองสิทธิเด็กข้ามชาติอย่างต่อเนื่องของ ศูนย์ FLEC และ "ห้องเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัวแรงงานเพื่อนบ้าน"  จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานระดับประเทศและสากลเดินทางมาเยี่ยมชมดูงาน ตลอดจนส่งผลให้ ซีพีเอฟ เป็นองค์กรในภาคเกษตรอุตสาหกรรมติดอันดับองค์กรสนับสนุนและมีการดำเนินงานด้านสิทธิเด็กจาก GLOBAL CHILD FORUM มูลนิธิด้านสิทธิเด็กและธุรกิจที่ดำเนินงานคุ้มครองสิทธิเด็กของสวีเดนอีกด้วย ซีพีเอฟ ชู ศูนย์ FLEC ต้นแบบเปิดโอกาส “เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง