TNN online มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลัง โลตัส รับซื้อ "ฟักทอง" ล็อตแรกจากเกษตรกรในโครงการอมก๋อยโมเดล

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลัง โลตัส รับซื้อ "ฟักทอง" ล็อตแรกจากเกษตรกรในโครงการอมก๋อยโมเดล

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลัง โลตัส  รับซื้อ ฟักทอง ล็อตแรกจากเกษตรกรในโครงการอมก๋อยโมเดล

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลัง โลตัส รับซื้อ "ฟักทอง" ล็อตแรกจากเกษตรกรในโครงการอมก๋อยโมเดล พร้อมส่งเสริมโมเดลเกษตรมูลค่าสูง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลัง โลตัส  รับซื้อ ฟักทอง ล็อตแรกจากเกษตรกรในโครงการอมก๋อยโมเดล เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจในเครือฯ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) เข้ารับซื้อ "ฟักทอง" ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรในโมเดลเกษตรมูลค่าสูง จากโครงการ "อมก๋อย โมเดล" ในพื้นที่บ้านผีปานเหนือ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยเป็นกระบวนการรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาดและสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงให้กับกลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ โดยในครั้งนี้เป็นผลผลิตล็อตแรก จากเกษตรกรรุ่นที่ 1-2 จำนวน 7.73 ตัน บนพื้นที่ 5 ไร่ โดยสามารถสร้างรายได้กว่า 110,000 บาท และส่งจำหน่ายที่ศูนย์กระจายสินค้าโลตัส เขตภาคกลาง มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลัง โลตัส  รับซื้อ ฟักทอง ล็อตแรกจากเกษตรกรในโครงการอมก๋อยโมเดล นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า โมเดลเกษตรมูลค่าสูง เป็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานโครงการ "อมก๋อย โมเดล" สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ นอกจากนี้ยังสนับสนุนต่อยอดให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรนำไปสู่กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ให้มีความยั่งยืนในด้านการดำเนินธุรกิจ สามารถมีรายได้ที่มั่นคง และคืนผลประโยชน์นั้นให้แก่สังคมและชุมชนต่อไป มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลัง โลตัส  รับซื้อ ฟักทอง ล็อตแรกจากเกษตรกรในโครงการอมก๋อยโมเดล
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลัง โลตัส  รับซื้อ ฟักทอง ล็อตแรกจากเกษตรกรในโครงการอมก๋อยโมเดล

การดำเนินงานดังกล่าวฯ เครือซีพี ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจโลตัส ในการลงพื้นที่เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ด้วยการให้คำแนะนำการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง รวมถึงรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร รับซื้อและจัดการผลผลิตอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร โดย "ฟักทอง" เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ หรือ Good Agriculture Practices (GAP)  ตรงตามมาตรฐานที่โลตัสกำหนด ทั้งขนาด น้ำหนัก สีผิว รวมทั้งเนื้อฟักทองสีสวย นอกจากนี้ในเดือนกันยายน 2565 จะมีผลผลิตจากรุ่นที่ 3-4 อีกกว่า 16 ตัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกกว่า 144,000 บาท มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลัง โลตัส  รับซื้อ ฟักทอง ล็อตแรกจากเกษตรกรในโครงการอมก๋อยโมเดล ทั้งนี้ โครงการ "อมก๋อย โมเดล" สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการ เพื่อฟื้นฟู รักษาป่าต้นน้ำในพื้นที่อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลผลิตและเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลัง โลตัส  รับซื้อ ฟักทอง ล็อตแรกจากเกษตรกรในโครงการอมก๋อยโมเดล

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง